Afl. 17 - 17 december 2013

Column

Beleid en toezicht (Berend Jan Drijber)

Artikelen

Bastiaan Kemp en Kid Schwarz / Het ledenverbod, de governance van stichtingen en het Wetsvoorstel ‘Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting’
Prof. mr. D.F.M.M. Zaman / Doel en inrichting van een centraal aandeelhoudersregister
K. Alink en J. Aarts / Veranderende bankfinanciering in Nederland: koers houden in de storm op zoek naar rustiger vaarwater

Rechtspraak

Vennootschapsrecht - HR 12 juli 2013, LJN BZ9145, RO 2013/61
De finale VEB c.s. vs. KLM: Besluit tot reservering winst is niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid van art. 2:8 BW (Barbara Bier)

Reacties

Enkele reacties bij verschenen bijdragen (Prof. mr. P.J. Dortmond) met naschriften (Prof. mr. M. van Olffen en prof. mr. A. F. Verdam)
Reactie op commentaar bij uitspraak Cryo-Save Group/Salveo Holding (Harm-Jan de Kluiver) met naschrift (Rients Abma)

Boekbespreking

Grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen naar Nederlands recht (Harold Koster)

(...)  

Afl. 16 - 21 november 2013  

Column

What’s in a name? (Matthijs de Jongh)

Artikelen

Mr. drs. S.W. van den Berg / De blokkeringsregeling, prijsbepalingsregels en waarderingsdilemma’s voor waarderingsdeskundigen
Mr. drs. J. van Bekkum / Risicoaansprakelijkheid leidinggevenden voor persoonlijke bestuursrechtelijke boetes. Tijd voor debat

Actualiteiten

Het voorontwerp civielrechtelijk bestuursverbod: onvoldoende doordachte daadkracht? (Fabian Keijzer)
Voorstel Verordening Europese langetermijninvesteringsfondsen (C.M. Grundmann-van de Krol)

Rechtspraak

Vennootschap - Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 6 september 2013, nr. 200.131.526/01 OK (Cryo-Save Group/Salveo Holding), Rechtskarakter responstijd (Rients Abma)
Financieel recht - Hoge Raad 2 juli 2013, nr. 11/02699, ECLI:NL:HR:2013:6, RF 2013/67 (VHS), Gebruik van voorwetenschap; eigen voornemens en zelf gecreëerde bijzonderheden leveren geen voorwetenschap op (G.T.J. Hoff)

(...)

Afl. 15 - 5 november 2013

Column

Onteigening bij SNS… in strijd met het EVRM? (Alexander Schild)

Artikelen

Mr. F. Veenstra / Ineens was er… de enquêtebevoegdheid van de curator
Prof. mr. R.H. Maatman / Pensioen en pensioenfonds in transitie

Rechtspraak

Ondernemingsrecht – Hof Amsterdam, Beschikking OK 11 juli 2013, 200.122.906/01/OK, ECLI:NL:GHAMS:2013:1966, RO 2013/71, Benoeming deskundigen ter waardebepaling van onteigende aandelen SNS Reaal, andere door SNS Reaal respectievelijk SNS Bank uitgegeven – al dan niet beursgenoteerde en/of achtergestelde – effecten, en onderhands door SNS Reaal respectievelijk SNS Bank opgenomen achtergestelde leningen, aangezien het aanbod van de minister tot schadeloosstelling onvoldoende is toegelicht en aannemelijk is dat dit aanbod geen volledige vergoeding voor de door de onteigening geleden schade vormt (H. Beckman)
Internationale bevoegdheid – HvJ EU 18 juli 2013, nr. C-147/12, RO 2013/68 (ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB/Frank Koot, Evergreen Investments BV) OJ C 151, 26.5.2012, p. 25-26, Internationale bevoegdheidsregels op grond van de EEX-verordening bij aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders voor vennootschapsschulden (T.M.C. Arons)

(...)

Afl. 14 - 15 oktober 2013  

Column

Cirkelen, verkennen en vooruitkomen (C.M. Grundmann-van de Krol)

Artikelen

Prof. mr. A.F. Verdam / Van collegiaal bestuur, bestuursbesluiten, aantastbaarheid en delegatie, en het besluit van een bestuurslid onder het nieuwe artikel 2:129a lid 3
Mr. S.B. Garcia Nelen / Managementparticipatie in private equity transacties: certificaten of stemrechtloze aandelen?

Actualiteiten

Wijzigingswet financiële markten: wetsvoorstel 2014 en consultatiewetsvoorstel 2015 (C.M. Grundmann-van de Krol)
Financiële verslaggeving en Accountancy-wetgeving in het Wijzingswetsvoorstel financiële markten 2014 en het consultatiedocument voorontwerp
Wijzigingswet financiële markten 2015 (H. Beckman)
Onderzoek korte termijngedrag Nederlandse institutionele beleggers (Wouter Kuijpers)

(...)

Afl. 13 - 24 september 2013  

Column

10 jaar prudent person-regel (René Maatman)

Artikelen

Drs. R. Abma / Kroniek van het seizoen van jaarlijkse algemene vergaderingen 2013
Mr. A.G.S. Nass / De vergeten 403-verklaring en de redelijkheid en billijkheid. Onder welke omstandigheden is een beroep door een schuldeiser op een vergeten 403-verklaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

Actualiteiten

Gewijzigde aandachtspunten, aanbevelingen en suggesties voor onderzoekers (R.M. Hermans)
Aandachtspunten, aanbevelingen en suggesties voor onderzoekers in enquêteprocedures (artikel 2:345 BW) gewijzigd per 1 januari 2013
Het Richtlijnvoorstel over schadevorderingen wegens mededingingsinbreuken (B.J. Drijber)
AFM-onderzoek: Accountantscontrole onder de maat (H. Beckman)
Crowdfunding: hoe, waarom en regulering (C.M. Grundmann-van de Krol)

(...)

Afl. 12 - 3 september 2013

Themanummer: Controverses bij bestuurdersaansprakelijkheid

Column

Prof. mr. W.J. Slagter en het Ondernemingsrechtdiner 2013 (Maarten Kroeze)

Artikelen

Mr. Y. Borrius / Bestuurdersaansprakelijkheid en de uitkering van winst bij de B.V.
Prof. mr. W.J.M. van Veen / Controverses rond bestuurdersaansprakelijkheid. Leidt art. 2:216 BW tot wijziging van de aansprakelijkheidspositie van bestuurders?
Mr. P.D. Olden / Voordracht Ondernemingsrechtdiner
Prof. mr. J.H.M. Willems / De barbier van Sevilla: uitdijende bestuurdersaansprakelijkheid volgens Paul Olden
Mr. M. Mussche / Interne bestuurdersaansprakelijkheid voor bewuste wetsovertredingen
Prof. mr. J.S. Kortmann / De bewuste wetsovertreding; geen ‘onbehoorlijk bestuur’?
Mr. G.P. Roth / Bedenkingen bij bestuurlijke beboeting bestuurders
Mr. E.J. Daalder / Reactie op de inleiding van mr. G.P. Roth, gehouden bij gelegenheid van het Ondernemingsrechtdiner op 6 juni 2013 te Amsterdam
Mr. P. Ingelse / Is de Ondernemingskamer ‘anders’?

Actualiteiten

De kortzichtige bestuurder (W.J. Slagter)
Het is de hoogste tijd voor een informatievere accountantsverklaring (Rients Abma)
Consultatie monistisch bestuursmodel coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (Prof. mr. M. van Olffen)
Het rapport van de Commissie Wijffels – Naar een dienstbaar en stabiel bankwezen (Prof. mr. V.P.G. de Serière)
Europees paspoort voor beheerders van European Venture Capital Funds en Social Entrepreneurship Funds per 22 juli 2013 (Mr. M. Scheele)

(...)

Afl. 10/11 - 13 augustus 2013 

Column

Ondernemingskamer mag foreign desk openen (Steef M. Bartman)

Artikelen

Prof. mr. H.E. Boschma / De rechtsvorm van de onderneming in beweging. Over de (Europese) grenzen van de kapitaalvennootschap en over de personenvennootschap uit de Shadowlands
Prof. mr. H. Beckman / De nieuwe EU-richtlijn jaarrekeningen
Prof. mr. B. Bier / No asset-stripping? Wet implementatie AIFM-richtlijn: bijzondere gedragsinstructies in verband met uitkeringen voor Nederlandse beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen
Mr. M.A.M. Verveld-Suijkerbuijk en mr. A.J.P. Tillema / Netwerk- en informatiebeveiliging: ontwikkelingen in het regelgevende kader

Actualiteiten

Corporate social responsibility in het Verenigd Koninkrijk (Harold Koster)

(...)  

Afl. 9 - 23 juli 2013

Column

Ook voor een minister geldt: practice what you preach (Hélène Vletter-van Dort)

Artikelen

Prof. mr. H. Beckman en mr. C.J.A. van Geffen / Jaarrekeningregime voor microrechtspersonen
Prof. mr. M. van Olffen / Nederlandse loyaliteitsaandelen met een Frans sausje
Mr. A.J.P. Schild / Verslag van het congres van het Instituut voor Ondernemingsrecht: ondernemingsrecht in tijden van crisis

Actualiteiten

Actieplan 2012 van de Commissie betreffende Corporate Governance en Europees vennootschapsrecht (Hanny Schutte-Veenstra en Maarten Verbrugh)

Boekbespreking

The Derivative Action in Asia: A Comparative and Functional Approach (Harold Koster)

(...)

Afl. 8 - 13 juni 2013

Column

Aan alles komt geen eind (Vino Timmerman)

Artikelen

Casper Hamersma en Rik Mellenbergh / Derdenwerking van het vennootschappelijk belang
Prof. mr. H. Beckman / Depot van de jaarrekening en andere daarmee verband houdende jaarrekeningperikelen

Actualiteiten

Ontwikkelingen in het verschoningsrecht (B.J.V. Keupink en A.J.P. Tillema)
Herzien voorstel voor governance en extern toezicht bij woningcorporaties (Harold Koster)
Voorstel aanpassing Europese jaarrekeningrichtlijnen met betrekking tot niet-financiële informatie bij zeer grote vennootschappen en tot diversiteitsinformatie over het bestuur en raad van commissarissen van aan een gereglementeerde markt genoteerde vennootschappen 2013/0110 (COD), COM (2013), 207 final, 16 april 2013 (H. Beckman)

Rechtspraak

Accountantstuchtrecht/jaarrekeningenrecht - College van Beroep voor het bedrijfsleven 14 maart 2013, nr. AW 10/074, LJN BZ8141, Grenzen aan de toetsing door accountantstuchtrecht/het wettelijk vereiste inzicht/keuze vorming voorziening (H. Beckman)

Boekbespreking

Toetsing van besluiten in het rechtspersonenrecht (Harold Koster)

(...)

Afl. 7 - 30 mei 2013

Column

Enough room for mediocre men and women (M.J. Kroeze)

Artikelen

Prof. mr. Bastiaan F. Assink / Een Nederlandse business judgment rule in de context van het enquêterecht en bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:9 BW – Quo vadis?
Mr. dr. A.J. Tekstra / Het bodemrecht van de fiscus anno 2013
Prof. dr. I.J.J. Burgers en A.J. van Herwaarden BSc, LLB / Bescherming van de positie van belastingplichtigen door OECD/EU governance op het gebied van transfer pricing en vaste inrichtingswinstallocatie

Actualiteiten

Onbevoegdheid OK tot dechargeverlening (H. Beckman)
Richtlijn 2012/30/EU codificeert tweede EEG-richtlijn betreffende kapitaalbescherming (J.N. Schutte-Veenstra)

Rechtspraak

Mededingingsrecht - Rechtbank Oost-Nederland 16 januari 2013, LJN BZ0403, RO 2013/35 (TenneT/ABB) Nederlandse rechter geeft voor het eerst inhoudelijk oordeel over een kartelschadeclaim (B.J. Drijber)

Boekbespreking

The One-tier board in the changing and converging world of corporate governance (Cees de Monchy)

(...)

Afl. 6 - 16 mei 2013  

Column

Over Albert Hirschman’s exit en voice (A.A. Bootsma)

Artikelen

Paul Storm / Aanpassing enquêterecht
Prof. mr. M. van Olffen en mr. N.M. van Dijk / Een ingrijpende verbouwing voor woningcorporaties!
Mr. R.J. Botter / Derivaten in de publieke sector

Actualiteiten

Wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 en de Flex-BV (Mr. V.A.E.M. Meijers en mr. D. Nieuwold)
Autoriteit Consument en Markt op 1 april 2013 van start (B.J. Drijber)

Rechtspraak

Ondernemingsrecht
- Hoge Raad 7 september 2012, nr. 11/03672, LJN BW5355, RO 2012/73 (P1 Holding BV/Stichting Parkeerverwijssteem Den Haag e.a.) Rechterlijke benoeming van bestuurders van stichting op de voet van art. 2:299 BW is alleen aan de orde in situatie waarin een stichting geen bestuurders meer heeft of niet langer het in de statuten voorgeschreven minimumaantal bestuurders heeft (G.J.C. Rensen)
- Hoge Raad 23 november 2012, nr. 11/03296, LJN BX5881, RO 2013/8 (Van de Riet/Hoffman c.s) Bestuurdersaansprakelijkheid of eigen onrechtmatige daad. Maatstaf voor aansprakelijkheid (M.J. Kroeze)
Jaarrekeningenrecht
- Rechtbank Midden-Nederland 30 januari 2013, nr. 321051 / HA ZA 12-506, LJN BZ0334 403-aansprakelijkheid en de wettelijk bevoorrechte vordering ex art. 3:288 onder e BW (Eva Nass)

(...)

Afl. 5 - 18 april 2013

Themanummer Banken  

Column

Het jus de non evocando in het ondernemingsrecht (Steef M. Bartman)

Artikelen

Prof. dr. E.M. Sent / Over de grenzen van financieel toezicht
Prof. mr. D. Busch / De civiele zorgplicht van banken tegenover professionele beleggers – renteswaps met (semi-) publieke instellingen en het MKB
Prof. dr. P.A. Stork / Het belang van gedragsmatig risicomanagement bij Nederlandse banken
Harold Koster / De praktische gang van zaken rondom SNS

Actualiteiten

Commissie structuur Nederlandse banken in de schaduw van SNS (Roel Theissen)
Bankenbelasting en transactiebelasting (Reinout Kok)

Rechtspraak

Financieel recht - Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 25 februari 2013, nr. 201301173/1/A3, LJN BZ2265
Beroep tegen besluit Minister van Financiën tot onteigening aandelen SNS en achtergestelde leningen verworpen, beroep tegen onteigening vorderingen op SNS uit aansprakelijkheid jegens hen gegrond (M. Scheltema)
Hoge Raad 8 februari 2013, nr. 12/00538, LJN BY6313, NJ 2013/104; NJB 2013/442; RvdW 2013/160
Marginbewakingsplicht; afstand van recht (Jacob Cornegoor) 

(...)

Afl. 4, 26 maart 2013

Column

Belastingvermijding (Reinout Kok)

Artikelen

Mr. P.P.D. Mathey-Bal / De vennootschap onder firma en bescherming van eigendom door art. 1 Eerste Protocol EVRM
Prof. mr. Hélène M. Vletter-van Dort / Toezichthouder bij een pensioenfonds: gedoemd te falen?
Mr. M. Scheele / Toezicht op alle beheerders van beleggingsinstellingen vanaf juli 2013

Rechtspraak

Verbintenissenrecht - Hoge Raad 13 juli 2012, LJN BW4206, RI 2012/98, JOR 2012/306, m.nt. Bergervoet; NJ 2012/447; NJB 2012/1689; RvdW 2012/964 (M.G.F.A. Janssen q.q. in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cekadak Noord B.V./JVS Beheer B.V.)
Pluraliteit van schuldenaren. Bepaling onderlinge draagplicht. (Michele Reumers)
Jaarrekeningenrecht/Accountantstuchtrecht - Accountantskamer 12 november 2012, nr. 11/2072 Wtra AK.
Grenzen aan de toetsing door accountantstuchtrechter (H. Beckman)

(...)

Afl. 3, 7 maart 2013  

Column

De donkere kamer van het financiële recht (Guido Roth)

Artikelen

Prof. mr. Albert F. Verdam / Het vennootschappelijk belang: méér dan ‘enlightened shareholder value’
Victor de Serière / Lex certa vs lex obscura. Beschouwingen naar aanleiding van CBB 22 februari 2012, RF 2012/52, JOR, 2012/146

Actualiteiten

Begrotingsnieuws 2013 (M.R. Mok, H.M.N. Schonis, F.B.J. Grapperhaus)
Amerikaanse faillissementswetgeving op de schop (prof. mr. B. Wessels)

Rechtspraak

Financieel recht - Hoge Raad 5 oktober 2012, LJN BW9239, RF 2013/2, JOR 2012/328 (m.nt. Grundmann-van de Krol), JIN 2012/199 (m.nt. Vergouwen) (Sytsma c.s./Van der Heiden)
Onderscheid aanbieden effecten aan het publiek en effectenbemiddeling.
Prospectusaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad tegen een echtgenoot maakt hem bevoegd om gehele schade van goederengemeenschap te vorderen (J.W.P.M. van der Velden)  

(...)

  

Afl. 2, 7 februari 2013  

Column

Fantoompijn aan het steunverbod (Richard Nowak en Tom van Duuren)

Artikelen

Harold Koster / Afwezige en aantastbare juridische fusies en splitsingen
Mr. E.C. Maclaine Pont en mr. R.J.E. Zwaan / Executie van pandrecht op aandelen zonder verplichte blokkeringsregeling: vrij baan voor verkoop van aandelen
Joris G.A. Struycken / ‘Ranking the debt’. Over obligaties en ander schuldpapier: onderlinge verhouding, uitgifte, inkoop en rapportage

Actualiteiten

Een paar ‘existentiële’ vragen bij de biedingsregels (mr. M.W. Josephus Jitta)
Spoor zoeken in nieuwe en aangepaste Wft-definities en enkele implementatiebijzonderheden (C.M. Grundmann-van de Krol)

Rechtspraak

Mededingingsrecht - Rechtbank Rotterdam, 27 september 2012, LJN BX8528
Beperkt boeterisico voor commissarissen bij overtreding van de Mededingingswet. Alleen in geval van een atypische rol binnen de onderneming kan een commissaris als feitelijk leidinggevende van een overtreding worden bestraft (Marc Custers)

(...)

  

Afl. 1, 22 januari 2013

Column

Toerekening of afrekening? (Paul Olden)

Artikelen

Mr. B.J. de Jong en mr. drs. A.C.W. Pijls / Schadevergoeding voor zittende aandeelhouders bij misleidende berichtgeving?
Mr. H.J. Blaisse / De reikwijdte van de derdenaansprakelijkheid van de accountant. ‘Het grijze gebied tussen altijd en nooit’
Mr. drs. M.J.C. Somsen en mr. R. van Staden ten Brink / Anti-corruptie compliance: wat te doen als het mis gaat?

Actualiteiten

Verkort cijfermatig overzicht Ondernemingskamer 2011 (Anita J. van Wees)
Ontwikkelingen rond de accountancy in 2012 (A.J.P. Tillema en H.K.O. Reimers)

Rechtspraak

Rechtspersonenrecht - Rechtbank Assen, 27 juni 2012, LJN BW9477, NJF 2012/341, JOR 2012/316 (Vereniging Martijn) Ontbinding en verbodenverklaring van Vereniging Martijn wegens werkzaamheid in strijd met de openbare orde (Maarten Verbrugh)

Vragen uit de rechtspraktijk

Kunnen structuurvennootschappen met verzwakt regime een one-tier board hebben? (R.G.J. Nowak)

Ontvangen uitgaven

(...)

 

Afl. 17, 18 december 2012

Column

Wie heeft er nou niet een plannetje voor het ontslagrecht op zolder liggen? (Ferdinand Grapperhaus)

Artikelen

Prof. mr. M.J. van Ginneken / De onafhankelijke commissaris
Sietze Hepkema / De onderzoeker in het enquêterecht: beschermd of bevoogd?
J.N. Schutte-Veenstra en M.A. Verbrugh / Openbare raadpleging over de toekomst van het Europese vennootschapsrecht; een kritische bespreking

Actualiteiten

Verslag Europese Commissie over de toepassing van de Overnamerichtlijn (Christiaan de Brauw)
Drie internationale herstructureringen: D.E Master Blenders 1753, Ageas en ASML (Harold Koster)
Visie op toezicht en verantwoording in de filantropische sector (Harold Koster)

Ontvangen uitgaven

(...)

  

Afl. 16, 27 november 2012

Column

Bankierseed? (Eduard Kimman)

Artikelen

Bouke Boersma en Helena Sprenger / Ingrijpende herziening van het Curaçaose rechtspersonenrecht een feit
Dr. N. Gundt / Ontwikkelingen op het gebied van het ontslagrecht
Mr. W.H.F.M. Cortenraad LL.M. / Hoe bijzonder is de bijzondere zorgplicht?

Reacties

Reactie op R.G.J. Nowak en A.F.J.A. Leijten, De nieuwe tegenstrijdigbelangregeling, Ondernemingsrecht 2012/92, p. 501 e.v. (Adriaan F.M. Dorresteijn)
Naschrift op reactie Adriaan F.M. Dorresteijn (R.G.J. Nowak en A.F.J.A. Leijten)

Ontvangen uitgaven

Mededelingen

Mededelingen van de Ondernemingskamer

(...) 

  

Afl. 15, 6 november 2012  

Column

Hebben banken een zorgplicht tegenover professionele beleggers? (Danny Busch)

Artikelen

Mr. R.A.F. Timmermans / Het agenderingsrecht, preferente beschermingsaandelen en oligarchische clausules
Prof. mr. R.H. Maatman, dr. P.B. Teeboom en B. Verschoor M.Sc. / High frequency trading
Mr. dr. R.P.C. Adema / De fiscale vestigingsplaats van gedeeltelijk op afstand beheerde beleggingsinstellingen. Over de achtergrond van het recent ingevoerde vierde lid van artikel 4 AWR

Actualiteiten

Richtlijn 2012/6/EU: Micro-entiteiten (H. Beckman)

(...)

  

Afl. 14, 16 oktober 2012  

Themanummer Flex-BV

Column

Bad law drives out good law (W.J. Slagter)

Artikelen

Mr. M. Cremers / Hoe flexibiliseer je een BV?
Mr. J.A.M. ten Berg / (Af)stemming in de Flex-BV
Prof. mr. dr. H.E. Boschma en mr. dr. J.N. Schutte-Veenstra / De BV uit de steigers! Gewijzigd systeem van crediteurenbescherming bij de BV en de daaraan verbonden gevolgen voor de aansprakelijkheid van bestuurders
Prof. mr. H. Beckman / De uitkeringstoets
Mr. H.J.M.M. van Boxel / (In)flexibiliteit over de grens

Rechtspraak

Financieel recht - HvJ EU 28 juni 2012, nr. C-19/11 (Markus Geltl/Daimler AG) Nadere uitleg definitie voorwetenschap in Richtlijn 2003/6/EG en Richtlijn 2003/124/EG (A.J.P. Tillema)

(...) 

  

Afl. 13, 25 september 2012    

Column

Piet van harte gefeliciteerd! (Vino Timmerman)

Artikelen

Mr. G.V. Naber en mr. B.A. Schuijling / Giraal effectenverkeer na de wijziging van de Wge
Mr. W.M. Schonewille LL.M. MiF en mr. J.W. de Jong / Juridische aspecten van Ponzi-schemes
Drs. R. Abma / Kroniek van het seizoen van jaarlijkse algemene vergaderingen 2012

Actualiteiten

Voorstel ‘PRIPS’-Verordening (C.M. Grundmann-van de Krol)
Voorstel ‘UCITS V’ (C.M. Grundmann-van de Krol)
Europese maatregelen tegen short selling (Jasper Jorritsma)
Kortetermijngedrag op de aandelenmarkten: een beschouwing naar aanleiding van de Kay Review (Matthijs de Jongh)
Curatoren DSB richten hun pijlen op Dirk Scheringa (maar schieten vooralsnog mis) (Steef. M. Bartman)

Rechtspraak

Europees recht - Gerecht van de Europese Unie 2 maart 2012, nr. T-29/10 en T-33/10 (Nederland en ING/ Commissie) (B.J. Drijber)
HvJ EU 10 november 2011, nr. C-212/09, RF 2012/1, RvdW 2012/137 (Europese Commissie/Portugese Republiek), betreffende een beroep wegens niet-nakoming krachtens art. 258 VWEU (Hanny Schutte-Veenstra)
HvJ EU 12 juli 2012, nr. C-378/10 (VALE Építési kft), prejudiciële beslissing, gegeven op verzoek van de Legfelsőbb Bíróság (Hongarije) (Hanny Schutte-Veenstra)

Jaarrekeningenrecht/Accountantstuchtrecht - CBb 2 mei 2012, nr. AWB 10/137 200020, LJN BW5301 (H. Beckman)

(...) 

  

Afl. 12, 11 september 2012  

Themanummer Bestuur en Toezicht

Column

Bestuur en toezicht (Marnix van Ginneken)

Artikelen

Prof. mr. M. van Olffen / Inrichting van de one tier vennootschap bij of krachtens de statuten
Mr. S.H.M.A. Dumoulin / Het monistische bestuursmodel volgens de Wet bestuur en toezicht – observaties vanuit de praktijk
Mr. drs. D.A.M.H.W. Strik / One tier board en aansprakelijkheid
R.G.J. Nowak en A.F.J.A. Leijten / De nieuwe tegenstrijdigbelangregeling
Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers / Ongeschreven regels of wetgeving? Het onderschatte belang van de zelfevaluatie voor bestuur en toezicht

Actualiteiten

Tweede Kamer aanvaardt Wetsvoorstel reparatiewet bestuur en toezicht (Wouter Kuijpers)
Tweede Kamer aanvaardt Wetsvoorstel corporate governance (wetsvoorstel-Frijns) (Wouter Kuijpers)
Partieel bod op KPN (Peter Corten)
Winstuitkeringen en enkele aspecten van toezicht bij zorgaanbieders (Dennis Mollema en Barbara Bier)
EU-rapport en consultatie over Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE) (Harold Koster)
Het voorlopig ontwerp voor een EU-richtlijn met betrekking tot overheidsinterventies in banken en beleggingsondernemingen (V.P.G. de Serière)

 

(...)  

Afl. 10/11, 7 augustus 2012

Themanummer Coöperatie

Column

Coöperatief jubeljaar (Günther Rensen en Martin van Olffen)

Artikelen

Mr. dr. M.E. Engelaar / Corporate governance bij coöperaties; de NCR-code 2011
Prof. mr. Gerard van Solinge / Benoeming van bestuurders en commissarissen van een structuurcoöperatie
Mr. R.W. Clumpkens en mr. L.M. Kooi / Pandrecht op lidmaatschapsrechten in een coöperatie: een onzekere zekerheid
Mr. J.T.L. Nillesen en prof. dr. H.T.P.M. van den Hurk / De coöperatie in investeringsstructuren fiscale aspecten
Mr. dr. Ger J.H. van der Sangen / Financiering van coöperaties: tussen efficiency en fairness
Mr. H.J.M.M. van Boxel en mr. G.J.C. Rensen / Crossing borders met coöperaties

Actualiteiten

Wet flexibilisering BV-recht aangenomen (P.J. Dortmond)
Financiering van preferente beschermingsaandelen bij New Sources Energy N.V. (R.A.F. Timmermans)

Rechtspraak

Vennootschapsrecht - Hoge Raad (Civiele kamer) 27 januari 2012, nr. 10/02174, LJN BU4970, RO 2012/28, ARO 2012/20, JOR 2012/107
Geschillenregeling; uittreden; prijsbepaling aandelen, wettelijke rente (J. Roest)

Financieel recht - College van Beroep voor het bedrijfsleven 24 april 2012, nr. AWB 10/254 AWB 10/309, RF 2012/54, LJN BW3574
Publicatie van gecorrigeerde Wft-boetes (Roan Lamp)

Pensioenrecht - Hoge Raad (Civiele kamer) 3 februari 2012, nr. 10/02648, NJ 2012/93, LJN BT8462
De vermogensrechtelijke aard van pensioenaanspraken onder een bedrijfstakpensioenfonds (Lorenz van der Meij)

 

(...)  

Afl. 9, 10 juli 2012 

Column

Goede bedoelingen en onbedoelde gevolgen (Maarten Verbrugh)

Artikelen

Mr. E.C.H.J. Lokin en mr. A.J.P. Schild / De bonus belast: enige kritische kanttekeningen bij Tang/Irrgang en het wetsvoorstel aanpassen en terugvorderen van bonussen
Mr. B.W. Roelvink / De nieuwe biedingsregels – een overzicht
Prof. mr. R.H. Maatman en prof. mr. S.R. Schuit / Versterking bestuur pensioenfondsen

Actualiteiten

Symposiumverslag: Liability of Asset Managers (Maarten Dorresteijn)
Naar een versterkt marktmisbruikregime  (J. Italianer)

Rechtspraak

Enqueterecht - Hof Amsterdam (OK) 5 april 2012, RO 2012/37, LJN BW0991
VEB c.s./Fortis (Tweede fase-beschikking enquêteprocedure): de verkeerde vennootschap onderzocht? (Steef M. Bartman)

Arbeidsrecht - Hoge Raad 23 maart 2012, RAR 2012/75, LJN BV0616, JIN 2012/72
De inlenersaansprakelijkheid strekt zich ook uit tot zelfstandige ondernemers (F.B.J. Grapperhaus)

Hoge Raad 24 februari 2012, RAR 2012/74, LJN BU8512
De ‘buitenlandse’ werknemer en de definitieve ontslagtoets (F.B.J. Grapperhaus)

Collectief arbeidsrecht - Hoge Raad 8 april 2011, RAR 2011/86, LJN BP0580 (ABVAKABO FNV/ Unieke Kinderopvang B.V.)
Nawerking van de cao (F.B.J. Grapperhaus)

Boekbespreking

O. Skripova, Civil Liability as an Enforcement Tool of Securities Underwriter Gatekeeping Duty (diss. Rotterdam) 2012 (B.J. de Jong)

 

(...)

Afl. 8, 14 juni 2012 

Column

De flexibele NV (Peter Dortmond)

Artikelen

Mr. P.H.N. Quist / Verkoop en levering aan een rechtspersoon in oprichting
Prof. mr. dr. P. Vlas en mr. M. Zilinsky / Drie jaar Rome II in de rechtspraktijk
Mr. J. Barneveld / Relativering van rechtspersoonlijkheid – Van der Heijden-congres 2011

Actualiteiten

Voorstel Wijzigingswet financiële markten 2013 (C.M. Grundmann-van de Krol)
Nieuwe regeling juridische fusie en overdrachtsbelasting (Harold Koster)

Rechtspraak

Financieel recht - HR 3 februari 2012, nr. 10/04578, LJN BU4914, NJ 2012/95 (Rabobank/X)
Bancaire zorgplicht: onderzoeksplicht, waarschuwingsplicht en causaal verband (A.A. Ettema)

 

(...)

Afl. 7, 24 mei 2012

Themanummer: ‘Crisis en financieel recht’

Column

Uitstelgedrag van financiële toezichthouders (Danny Busch)

Artikelen

Prof. mr. V.P.G. de Serière / Contractuele aspecten van een Eurozone crisis
Prof. mr. R.H. Maatman en mevr. mr. M.H.J.M. ter Braak / Financiële crisis en noodsituatie

Actualiteiten

Nieuw huwelijksvermogensrecht (Harold Koster)
Bagatelbepaling in de Mededingingswet toch verruimd (B.J. Drijber)

Ontwikkelingen in het Buitenland

De maatschappelijke onderneming naar Amerikaans model? De Benefit Corporation onder de loep (Mr. S.P. Kamerbeek)

 

(...)  

Afl. 6, 10 mei 2012 

Themanummer: ‘De toekomst van de personenvennootschap’

Column

De ingetrokken wetsvoorstellen over titel 7.13: een bron van recht (Maarten Kroeze)

Artikelen

Prof. mr. H.E. Boschma en mr. P.P.D. Mathey-Bal / Zijn de wetsvoorstellen rondom titel 7.13 terecht ingetrokken?
Prof. mr. W.J. Slagter / De toekomst van de personenvennootschap
Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers / Aanpassing personenvennootschapsrecht in vergelijkend en historisch perspectief
Mr. A.J.S.M. Tervoort / Het personenvennootschapsrecht en zijn toepassing in de praktijk
Prof. mr. M. van Olffen / Vragen rond de CV
Mr. Chr.M. Stokkermans / Wisselvertegenwoordiging en middellijke vertegenwoordiging: sleutels voor een moderne benadering van de personenvennootschappen

Actualiteiten

Persbericht De Nederlandsche Bank: 103 fondsen gaan mogelijk korten op pensioenen (Lorenz van der Meij en Maarten Minnaard)

Rechtspraak

Ondernemingsrecht – Rb. Utrecht 15 februari 2012, LJN BV3753, RF 2012/32 (Kortekaas e.a./Lippens e.a.)
Onrechtmatig handelen door het voormalige Fortis en twee leidinggevenden jegens beleggers in de zin van art. 6:162 BW. Marktmanipulatie en niet-naleving verplichting om koersgevoelige informatie onverwijld openbaar te maken. Voldaan aan relativiteitsvereiste. Geen onrechtmatig handelen door chairman van de one tier board. (B.J. de Jong)
  

(...)

Afl. 5, 17 april 2012

Column 

Uitkeringsperikelen (Hanny Schutte-Veenstra)

Artikelen

Mr. dr. G.C. van Daal / Executie door pandhouders en beslagleggers van aandelen in een flex-BV
Prof. mr. H. Beckman / Quasirisicoaansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen voor financiële verslaggeving

Actualiteiten

Memorie van Antwoord Eerste Kamer flexibilisering bv-recht (P.J. Dortmond)

Rechtspraak

– Vennootschapsrecht
Hoge Raad 14 oktober 2011, nr. 10/01072 LJN BR0119 (Van Welie/M.E. Beheer)
Tegenstrijdig belang en vertegenwoordigingsbevoegdheid (Bastiaan F. Assink en Maarten Verbrugh)
Hoge Raad, 6 januari 2012, LJN BU6509, RO 2012/21 (Imeko Holding N.V./B&D Beheer BVBA c.s.)
Geen 'bestuurdersbeloning' voor bestuurstaken waarnemend commissaris (Suzanne Sikkink)

Europees Recht
HvJ EU 29 november 2011, nr. C-371/10, Prejudiciële beslissing, gegeven op verzoek van het Gerechtshof Amsterdam (Nederland) (National Grid Indus BV tegen Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam)
Onmiddellijke invordering van een fiscale exitheffing bij zetelverplaatsing is in strijd met het vestigingsrecht (Hanny Schutte-Veenstra)

Ontwikkelingen in het buitenland

Het financiële toezicht op de BES-eilanden: een update (A.J. Haasjes)

  
(...)

Afl. 4, 27 maart 2012

Column

Crowdfunding: een reguleringszoekplaatje? (C.M. Grundmann-van de Krol)

Artikelen

Prof. mr. J.B.S. Hijink / Naar een Europees jaarrekeningenrecht
J. Biesheuvel-Hoitinga, A.A. Bootsma en H.M. Vletter-van Dort / De relatie tussen de raad van commissarissen en aandeelhouders(vergadering) bij beursvennootschappen. Een aanzet tot nadere afbakening en inkleuring

Actualiteiten

Van TNT naar TNT Express en PostNL (Harold Koster)
Voorstel wijziging Europese Transparantierichtlijn (Wouter Kuijpers en Steven Hijink)
Eindelijk op weg naar een EU-Richtlijn betreffende zetelverplaatsing? (Mr. E.R. Roelofs)
REMIT (B.M. Winters)

Rechtspraak

Effectenrecht
Hof Amsterdam 17 januari 2012 (zaaknr. 200.070.039/01) ‘WCAM: het ‘netto’-resultaat telt, of niet!’ (T.M.C. Arons)

(...)  

Afl. 3, 7 maart 2012 

Column

De nevenfuncties van een management-BV (Peter Dortmond)

Artikelen

Mr. P.P. de Vries / Prijsbepalingsregels voor aandelen in een BV naar huidig en komend recht
Mr. drs. S. Mol / Grenzen aan een LBO

Actualiteiten

Verslag Symposium Onderneming en Pensioen (Eva Nass)
Voorstel Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade (B.J. de Jong)
Wijziging Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft (Björn van der Klip)
Rapport '10 jaar AFM toezicht op openbare biedingen’ (Björn van der Klip)
Tussenrapportage en integrale rapportage Code Banken (E.C.H.J. Lokin)

Rechtspraak

- Ondernemingsrecht
Ondernemingskamer 20 december 2011 (Uitkoopprocedure Prysmian inzake Draka N.V.) Nieuwe vragen bij de bijzondere uitkoopprocedure van art. 2:359c BW (M.W. Josephus Jitta)  

(...)

Afl. 2, 14 februari 2012  

Column

Vertrouwen door of in regels? (C.M. Grundmann-van de Krol)

Artikelen

Mr. A.J.P. Tillema / Een overzicht van de ontwikkelingen met betrekking tot toezicht op accountancy: An appetite for change?
Prof. mr. D. Busch / Het ‘civiel effect’ van MiFID: Europese invloed op aansprakelijkheid van vermogensbeheerders

Actualiteiten

Wet bestuur & toezicht: Beperking aantal commissariaten, Nota van wijziging op de Reparatiewet (Martin van Olffen en Sophie Versteege)
Verkort cijfermatig overzicht ondernemingskamer 2010 (Anita J. van Wees)
Stichting administratiekantoor NLFI aandeelhouder ABN AMRO (Harold Koster)

Rechtspraak

- Ondernemingsrecht
Hof Amsterdam 15 november 2011 (VEB/Emarcy versus KLM/Air France) Besluit tot reservering van winst blijft in stand. Ruime mate van beoordelingsvrijheid voor orgaan dat bevoegd is tot reservering (Barbara Bier)

Ontwikkelingen in het buitenland

Wijziging van de UK Takeover Code (M.H. Muller)

(...)

Afl. 1, 24 januari 2012 

Column

Toezicht op advocaten (Ferdinand Grapperhaus)

Artikelen

Prof. mr. V.P.G. de Serière / Als de (stille?) noodklok luidt…Overheidsingrijpen in privaatrechtelijke verhoudingen ten behoeve van stabiliteit in de financiële sector
Mr. A.J.P. Schild / De Interventiewet en het EVRM: een lastig huwelijk

Actualiteiten

Begrotingsbespreking (M.R. Mok, H.M.N. Schonis en F.B.J. Grapperhaus)
De econoom in het enquêterecht (Harold Koster)
Verhoging vrijstellingsgrens voor beleggingsinstellingen naar € 100 000 (Kees Groffen)

Rechtspraak

– Mededingingsrecht
Hof van Justitie 29 september 2011, nr. C-521/09P, Elf Aquitaine SA/ Commissie
Gerecht 17 mei 2011, nr. T-299/08 (Elf AquitaineSA/Commissie)
Gerecht 16 juni 2011, nr. T-196/06 (Edison SpA/Commissie)
Gerecht 16 juni 2011, nr. T-185/06 (L‘Air Liquide/Commissie)
Gerecht 16 juni 2008, nr. T-208/08 en nr. T-209/08 (Gosselin group NV en Stichting Administratiekantoor Portielje/Commissie)
Gerecht 13 juli 2011, nr. T-39/07 (Eni SpA/Commissie)
Gerecht 15 september 2011, nr. T-234/07 (Koninklijke Grolsch NV/Commissie)
Gerecht 16 november 2011, nr. T-54/06 (Kendrion NV/Commissie)
Toerekening aan moedermaatschappij van mededingingsinbreuk dochter (B.J. Drijber)