Afl. 17, 23 december 2009

Column

Ferdinand Grapperhaus / Is er iets mis met de arbeidsverhoudingen?

Artikelen

Mr. F.G.K. Overkleeft LL.M. / Het agenderingsrecht voor aandeelhouders in beursvennootschappen: en aanzet tot (her)bezinning
Prof.dr. J.C.M. van Sonderen / Groepsrentebox

Actualiteiten

Begrotingsnieuws 2010
Contractuele regeling van de waardebepaling bij uitstoting
Consultatie volgende etappe wijziging van de Wft en andere wetten
Europese wetgevingsvoorstellen ter versterking van het financieel toezicht: een korte beschouwing
Babylonische bewaarders
Verslag van de conferentie over ‘shareholder democracy’, gehouden op vrijdag 18 september 2009 te Maastricht

Rechtspraak

- Effectenrecht
Rb. ’s-Gravenhage 20 oktober 2009, 336451/HAZA 09-1460, LJN BK0741, RF 2010, 8
Fortis-beleggers die na eerste reddingsweekend aandelen hebben gekocht, zijn niet misleid.
Staat niet aansprakelijk voor door hen geleden koersschade

HR 5 juni 2009, 07/11290, LJN BH2811, (RF 2009, 64), LJN BH2815 (RvdW 2009, 683), LJN BH2822, inzake effectenleasegeschillen
Drie recente effectenleasearresten van de Hoge Raad

- Europees recht
HvJ EG 15 oktober 2009, nr. C-101/08, RO 2010, 1
Prejudiciële beslissing, gegeven op verzoek van het Cour de cassation (Luxemburg) (Audiolux SA e.a. tegen Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL) e.a., Bertelsmann AG e.a.). Geen algemeen beginsel van gemeenschapsrecht ter bescherming van minderheidsaandeelhouders  

  

[...]

Afl. 16, 2009

Column

Steven Hijink / Het bank-verzekeraarmodel en de Wft: het Einde van een Geschiedenis

Artikelen

Mr. drs. D.A.M.H.W. Strik / Ernstige verwijtbaarheid: tussen onrechtmatigheid en toerekenbaarheid – over de ‘inkleuring’ van art. 6:162 BW door art. 2:9 BW –
Prof. mr. C.AE. Uniken Venema / Over afschaffing van toondereffecten en over de beperkte dematerialisatie en enkele andere onderwerpen in het Wge-wijzigingsontwerp 2009
Prof. mr. F.A.W. Bannier / Het advocatenkantoor als beleggingsmogelijkheid
Steven Hijink, Wouter Kuijpers en Mischa Menheere / Congres van het Instituut voor Ondernemingsrecht: ‘Bestuur en toezicht’

Actualiteiten

Verslag – Symposium ‘50 jaar na Sanders’ Europese N.V.’
Fiscale liquiditeitsimpuls voor ondernemingen

Rechtspraak

- Effectenrecht
HR Hof Amsterdam 15 juli 2009, RF 2009, 92, LJN BJ2691
Verbindendverklaring Vedior-schikking ten behoeve van beleggers die mogelijk schade hebben geleden als gevolg van niet tijdig openbaar maken van overnamebesprekingen
Hof Amsterdam (OK) 21 augustus 2009, RO 2009, 68, LJN BJ5764
(Vereniging van Effectenbezitters e.a. tegen Schuitema N.V. (verweerster) en tegen Skipper Acquisitions B.V. (belanghebbende)
Billijke prijs: De Ondernemingskamer stelt een billijke prijs vast in de zin van art. 5:80a Wft waarin zij waardevermeerderende omstandigheden verdisconteert.


Arbeidsrecht
HvJ EG 10 september 2009, C-44/08 (Akavan/Fujitsu)
Tijdig melden collectief ontslag  

[...]

Afl. 15, 2009

Column

L. Timmerman / Van smal (weer) naar breed

Artikelen

Mr. F. Eikelboom / Een toetsingskader voor het treffen van voorzieningen in het enquêterecht: artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM (bescherming van eigendom)
Mr. G.P. Roth / De publicatie van boetes door de AFM en DNB. De stand van zaken na 2,5 jaar krakkemikkige wetgeving

Actualiteiten

- DSB Bank
- Vergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag en wetsvoorstel maximering van de 
  ontslagvergoeding
- Onderbenutting van rechten door werknemers?
- Vervanging van de security agent in gesyndiceerde leningen
- Voorstel van de Europese Commissie voor aanpassing van de Prospectusrichtlijn

 Rechtspraak

- Ondernemingsrecht
HR 26 juni 2009, C07/197HR, LJN BI0468, met conclusie A-G Timmerman (Eurocommerce/Kloosterbrink BV en X)
Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid bestuurder jegens derde wegens niet-nakoming van garantieverplichtingen vennootschap. Geobjectiveerde wetenschap van benadeling. Schadevergoeding op basis van negatief contractsbelang
– Ondernemingsstrafrecht
Gerechtshof Amsterdam 28 januari 2009, inzake OM/Meurs e.a., LJN BH1789, BH1790, BH1791 en BH1792
Control letters - Side letters
– Jaarrekeningrecht
Gerechtshof Amsterdam 28 januari 2009, inzake OM/Meurs e.a., LJN BH1789, BH1790, BH1791 en BH1792. (Accountancy-/verslaggevingsaspecten in strafrechtarrest Ahold in hoger beroep)
Strafrecht als middel voor handhaving van het jaarrekeningenrecht, misleiding door
consolidatie, consolidatie naar Nederlands jaarrekeningenrecht en Amerikaans verslaggevingsregels
(US GAAP)
– Mededingingsrecht
HvJ EG 4 juni 2009, zaak C-8/08, T-Mobile e.a./NMa
Uitleg van het begrip ‘onderling afgestemde feitelijke gedraging’ - afspraken die ertoe strekken de mededinging te beperkenHet wetsvoorstel corporate governance (wetsvoorstel Cie-Frijns)

 [...]

Afl. 14, 2009  

Special Issue Credit Crisis

Column

Maarten Verburgh / Abolitionism and company law

Artikelen

René Maatman / The credit crisis and financial regulation
Emmanuel Lokin, Levinus Timmerman, Maarten Kroeze / The credit crisis and Dutch company law
Berend Jan Drijber and Lasse Burmester / Competition Law in a Crashed Economy: State Aid to the Financial Sector
Erika Marseille / Financial crisis in financial reporting: rush hour for financial instruments
Robert van Galen / Deposit guarantee schemes and Article 136 of the Dutch Bankruptcy Act. Het empirisch onderzoek naar het enqueterecht en de toekomst van de geschillenregeling
 

Ontwikkelingen in het buitenland

Rebuilding Financial Supervision and Regulation in the US

[...]  

Afl. 13, 2009

Column

Vino Timmerman / Piet Sanders: a legal modernist

Artikelen

Mr. J.C. Schouten / Het empirisch onderzoek naar het enqueterecht en de toekomst van de geschillenregeling
Mr. A. Dayioglu en mr. J.Z. Havers / Wel de lasten niet de lusten van het '403-regime' voor (het concern van) de 403-Effectenuitgevende Instelling
Prof. mr. D.R. Doorenbos / Nieuw boetestelsel financiele wetgeving

Actualiteiten

- Het wetsvoorstel corporate governance (wetsvoorstel Cie-Frijns)
- De Nederlandsche Bank en haar President in de schijnwerpers
- Marktwerking in de zorg, hoe verder?

[...] 

Afl. 12, 2009

Column

Nogmaals: schoonheidsgebreken in het jaarverslag van de AFM

Artikelen

R.H. Maatman en A. Steneker / De premiepensioeninstelling
Mr. G.P. Roth / De toezichtsbevoegdheden van de AFM en DNB. Op zoek naar de grenzen van het schier teugelloze
Drs. R. Abma / Ontwikkelingen in en conclusies uit de jaarlijkse algemene vergaderingen 2009

Actualiteiten

Wetsvoorstellen bindende voordracht

Rechtspraak

- Enqueterecht
HR 26 juni 2009, RO 2009, 54, LJN BD5516, nr. R07/068HR (Qwest I); HR 26 juni 2009, LJN BH6537  nr. 08/03660, RO 2009, 55, (Qwest II) en HR 26 juni 2009, LJN BI0216, nr. 09/00848 (Qwest III)
Qwest I. Toewijsbaarheid van enquêteverzoek betreffende failliete BV. Doeleinden enquêterecht.Discretionaire bevoegdheid OK Qwest II. Bevoegdheid OK (a) door haar bevolen onderzoek niet te laten doorgaan - en de procedure te beëindigen - bij ontbreken van benodigde gelden en (b) onder bepaalde voorwaarden zekerheid omtrent beschikbaar komen van gelden te verlangen.Qwest III. Cassatieberoep gericht tegen brief die geen beslissing bevat die ingrijpt in de rechten van partijen niet-ontvankelijk.
– Mededingingsrecht
HR 16 januari 2009, Gemeente Heerlen/Whizz Croissanterie (NJ 2009, 54)
Nationaal mededingingrecht is niet van openbare orde

 [...] 

Afl. 10/11, 2009

Column

Tom van Wijngaarden / Due process’ in verslaggevingsland?

Artikelen 

Prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers / De financiële markt en het ondernemingsrecht
Mr. J.M. de Jongh / Het loyaliteitsstemrecht

Actualiteiten

- Het beloningsbeleid bij financiële instellingen- Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad bij massavorderingen
- Het groenboek collectief verhaal voor consumenten (COM (2008)

Rechtspraak

- Jaarrekeningenrecht
HR 24 april 2009, rolnr. 08/01406 (concl. A-G Timmerman)
Afwijzing van het cassatieberoep inzake de beschikking van de Ondernemingskamer waarin het verzoek van de AFM tot herziening van de jaarrekening 2006 van Spyker is afgewezen
Effectenrecht
Hof Amsterdam 29 mei 2009, LJN BI5744 (Shell)
Verbindendverklaring Shell-schikking ten behoeve van beleggers die schade hebben geleden als gevolg van mogelijk onjuiste opgaven van olie- en gasreserves door Shell

Ontwikkelingen in het buitenland

Normering van buitenlandse investeringen in Australië: Enkele (vergelijkende) beschouwingen

 [...] 

Afl. 9, 2009 

Column

M.W. Josephus Jitta / Het voorzitterschap van Huub Willems van de Ondernemingskamer; een periode van bloei

Artikelen 

Mr. K.J. Gussinklo / Wanbeleid in de zorg
Prof. mr. H. Beckman / Verschillende verslaggevingsregimes: een getrouw beeld?
Dr. R.M. Beltzer en mr. I. Zaal / Medezeggenschap na overgang van onderneming

Actualiteiten

- Tijdelijke AFM-Regeling inzake Melding van Short Posities
- Wijziging Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft
- Het beloningsbeleid bij financiële instellingen 

[...] 

Afl. 8, 2009

Column

L. Timmerman / Animal spirits 

Artikelen

Mr. S.A.J. van Rossum / Islamitisch financieren onder Nederlands civiel recht
Mr. drs. G.P. Oosterhoff en drs. W.J. Schoonderbeek RA / Knelpunten bij de opgave van de honoraria van de accountant in de jaarrekening
Mr. P. Heemskerk en mr. B.F.L.M. Schim / Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet giraal effectenverkeer

Actualiteiten

- Ontwikkelingen ten aanzien van beleggingsinstellingen
- Nieuw Duits recht voor bestuurdersbeloningen
- Verordening inzake Credit Rating Agencies

 [...]

Afl. 7, 2009   

Column

R. van Galen / Efficiënte reorganisaties

Artikelen

Prof. mr. P.M. Storm / Cartesio: stapjes in de processie van Echternach
Prof. mr. H. Beckman / Beursgenoteerde tussenhoudstermaatschappijen naar Nederlands recht en consolidatieplicht
Mr. dr. E.M. Vermeulen / Financiële assistentie bij de overnames van beurs-NV’s. Een eerste oplossingsrichting

Actualiteiten

- Jaarverslag 2008 van de AFM
- ‘Naar herstel van vertrouwen’, het rapport van de Adviescommissie Toekomst BankenNota van wijziging wetsvoorstel aanpassing regels over bestuur en toezicht[...]  

[...]

Afl. 6, 2009

Column

L. Timmerman / De cassatierechter en een gespecialiseerd rechterlijk college

Artikelen

Mr. P.J. van Uchelen / Go-shop bepalingen
Mr. R.A. Fibbe / Witwassen maakt de was vuil die daarom buiten moet worden gehangen
Mr. J. Dinant / Nieuwe regels voor de financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen

Actualiteiten

- Nota van wijziging wetsvoorstel aanpassing regels over bestuur en toezicht
- Jaarrekening en micro-ondernemingen
- Wijziging Besluit inhoud jaarverslag (=bestuursverslag)

Rechtspraak

- Vennootschapsrecht
Hof Den Haag 7 augustus 2008, nr. 05.002.640/01, LJN BF0190
(Ramsley BV c.s./Fduw BV c.s.)
Geldigheid van een overeenkomst tussen aandeelhouders in
een BV die afwijkt van de dwingendrechtelijke voorschriften voor
de statutaire aanbiedingsregeling- Faillissementsrecht
HR 19 december 2008, 07/11447 RM/AS LJN BG3573 JOR 2009,
nr. 94 m.nt. P.M. Veder (Yukos Finance c.s.-Rebgun q.q.)
Het territorialiteitsbeginsel in het Nederlandse commune
internationaal faillissementsrecht

[...] 

Afl.5, 2009

Column

R.J. Abendroth / De almachtige (?) curator

Artikelen

Mr. Chr.M. Stokkermans / Boek 2 en de wederpartij te kwader trouw
Prof. mr. B. Wessels / Multinational Groups of Companies under the EC Insolvency Regulation: Where DoWe Stand?
Mr. V.P.G. de Serière / Een korte beschouwing over het rapport d.d. 25 februari 2009 van The High-Level Group on Financial Supervision in the EU (het rapport van de De Larosière Groep)

Actualiteiten

– Maatregel ter verbetering van het toezicht op stichtingen
– Schikkingen ten behoeve van gedupeerde aandeelhouders Vedior en Numico
– Het wetsvoorstel spreekrecht OR bij belangrijke AVA-besluiten
– Wetsvoorstel beperking ontbindingsvergoedingen
– Consultatie van de Europese Commissie over herziening van de Prospectusrichtlijn
– European Securities Markets Expert Group - Preliminary views on the definition of 'acting in concert' between the Transparency Directive and the Takeover Bids Directive

Rechtspraak

– Arbeidsrecht HvJ EG 12 februari 2009, zaak C-466/07
Klarenberg/Ferrotron
– Fiscaal recht
HR 9 mei 2008, nr. 43849
Geen afwaarderingsverlies op onzakelijke lening

[...]

Afl.4, 2009

Column

Willem de Nijs Bik / De one-tier-structuurboard

Artikelen

Mr. A. Hendrikse / Bestuurdersaansprakelijkheid in de not-for-profitsector: van liefdewerk, oud papier, de dingen die voorbijgaan)
Mr. drs.. A.C.W. Pijls / Het causaliteitsvereiste bij prospectusaansprakelijkheid
Mr. P.G.F.A. Geerts / De onmiddellijke voorzieningen van art. 2:349a lid 2 BW: een stand van zaken

Actualiteiten

– De tweede Nota van Wijziging bij het wetsvoorstel flexibilisering bv-recht
– Overgangsrechtelijk tegenstrijdig belang
– Wetsvoorstel personenvennootschappen: vierde nota van wijziging Invoeringswet
– Onderzoeksrapport in PCM-enquête gepubliceerd
– Concept-verkiezingsprogramma’s voor het Europees Parlement 2009-2014

Rechtspraak

– Vennootschapsrecht
Hof Amsterdam (Ondernemingskamer), 9 februari 2009, nr. 200.015.810/2 OK, RO 2009, 25, LJN BH2343
VEB c.s./Fortis II
– Europees recht
HvJ EG 18 december 2008, C-338/06; RO 2009, 16. Uitleg art. 29 en 42 tweede EEG-richtlijn
Voorkeursrecht bij emissie; Gelijkheid van aandeelhouders
Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk Spanje, n.g.
– Fiscaal recht
HR 30 januari 2009, nr. 43.719; RO 2009, 25, LJN: BH1176
Kosten aandelenemissie

[...] 

Afl.3, 2009

Themanummer: Medezeggenschap en Ondernemingsrecht

Column

Prof.mr. F.B.J. Grapperhaus  /  Medezeggenschap, onderneming en evenwicht

Artikelen

Mr. P.A.M. Witteveen / Medezeggenschap en Europese rechtsvormen
Dr. R.H. van het Kaar / Medezeggenschap en internationale holdings
Mr. M. Holtzer / De verhouding van het Nederlandse medezeggenschaps-, collectieve- en actierecht tot het Europese vrije verkeer
Mr. M.A. Verbrugh en prof. mr. L. Timmerman / Het Nederlandse enquêterecht in een internationaliserend vennootschapsrecht

Actualiteiten

- Is de beleggingsadviseur een adviseur of is hij meer?

Rechtspraak

- Effectenrecht
Gerechtshof Amsterdam 23 december 2008, LJN BG9422, 106.004.437/01 (Vereniging belangenbehartiging commandieten BeFRA tegen AFM e.a.)
Naar een beperkte aansprakelijkheid van financiële toezichthouders? Het Hof Amsterdam vernietigt het vonnis waarin AFM werd verplicht beleggers te compenseren

[...]

Afl.2, 2009

Column

L. Timmerman  /  Willen we dit?

Artikelen

Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers / Vereenvoudiging titel 7.13 BW (personenvennootschappen)
Mr. A.P. Koburg / Het einde van de Nederlandse D&O-verzekering bij faillissement van de vennootschap, een ‘complicatie’ voor bestuurder en curator?
Prof. mr. H. Beckman / Overpeinzingen naar aanleiding van het ‘substance over form’-beginsel in het jaarrekeningenrecht

Actualiteiten

- Belgisch Hof van Beroep schort ontmanteling Fortis gedeeltelijk op
- Toezicht op gestructureerde obligaties (structured notes) en toevoerfondsen (feeder funds)

Rechtspraak

- Vennootschapsrecht
Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 28 oktober 2008, nr. 200.002.020/1 OK, LJN BG3438
Uitstotingsprocedure op grond van art. 2:359c BW
(Groupe Danone/Numico)
- Europees recht
HvJ EG 16 december 2008, nr. C-210/06, RO 2009, 15 (Cartesio Oktató és Szolgáltató bt Zetelverplaatsing; herbevestiging Daily Mail met nuancering 10128597

[...] 

Afl.1, 2009

Column

M.J. Kroeze / Tien jaar Ondernemingsrecht

Artikelen
Prof. mr. L. Timmerman  /  Grondslagen van geldend ondernemingsrecht

Prof. dr. R.M.G.E. Foqué / Repliek op de oratie ‘Grondslagen van geldend ondernemingsrecht' van Prof.mr. L. Timmerman - Erasmus Universiteit Rotterdam 19 december 2008
Mr. J.M. Blanco Fernández / Timmerman's grondslagen: Reactie op de oratie ‘Grondslagen van geldend ondernemingsrecht'van Prof.mr. L. Timmerman - Erasmus Universiteit Rotterdam 19 december 2008
Prof. mr. L. Timmerman / Vrijheid alleen is niet genoeg, een reactie

Actualiteiten

M.R. Mok, H.M.N. Schonis en F.P.J. Grapperhaus / Begrotingsnieuws 2009
P.J. Dortmond / Wijzigingen in het wetsontwerp flexibilisering bv-recht
R.G.J. Nowak / Aangepaste corporate governance code vastgesteld
B.R. v.d. Klip / AFM interpretaties inzake de ‘best price rule'en het ‘gelijk bod-vereiste'
J. van Bekkum en J.J.H. Joosten / Wijziging vrijstellingregeling Amerikaanse biedingsregels

Rechtspraak

A.G.H. Klaassen / Vennootschapsrecht - Pres.Rb. Leeuwarden 17 september 2008, nr. 90365/KG ZA 08-228, LJN BF1056, Geldt het goedkeuringsrecht van art. 2: 107a BW ook voor de AVA van een BV?
S.M. Bartman / Vennootschapsrecht - Hof Amsterdam (OK) 24 november 2008, nr. 200.015.810/1 OK, LJN BG5150 VEB cs./Fortis
A.C.W. Pijls / Effectenrecht - Hof Amsterdam 9 december 2008, nr. 20000161, LJN BG6261 en nr. 200002651, LJN BG6263, Twee principiële uitspraken in Dexia aandelenlease-affaire
P.M. van der Zanden / Jaarrekeningenrecht - CBB 11 september 2008, LJN BF0385, Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI tegen de accountant verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekeningen 1996-2001 van Ahold

Boekbespreking

P.M. van der Zanden / Hoofdlijnen van het jaarrekeningenrecht

* * *