Afl. 17, 24 december 2014

Column

Anders dan het orakel van Delphi  (Steef M. Bartman)

Artikelen

Prof. mr. H.E. Boschma / Het plan voor een nieuwe EU-richtlijn voor de eenpersoonsvennootschap
Annemiek Nass en Eva Nass / De vordering uit hoofde van een 403-verklaring
Mr. dr. E. Plomp / Kanttekeningen bij het wetsvoorstel vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg

Actuatliteiten 

Consultatie over grensoverschrijdende fusies en splitsingen (Harold Koster)
Europese Commissie geeft meer guidance over gebruik comply or explain principe in “Aanbeveling over de kwaliteit van de rapportage over corporate governance” (Annika Galle)

Rechtspraak 

Europees recht – Hof van Justitie van de Europese Unie (Tweede kamer) 17 september 2014, nr. C-441/12, Almer Beheer B.V. en Daedalus Holding B.V. tegen Van den Dungen Vastgoed B.V. en Oosterhout II BVBA
Geen prospectusplicht bij executoriale verkoop van effecten (C.W.M. Lieverse)
Vennootschapsrecht – HR 11 juli 2014 nr. 13/02740 ECLI:NL:HR:2014:1679
Unilever: de preferente aandelen van het keuzedividend. Verplichting tot inkoop van aandelen in NV behoeft geen statutaire grondslag (B. Bier)
Financieel recht – College van Beroep voor het bedrijfsleven, 14 februari 2014, ECLI: NL:CBB:2014:52 (Fortis I) en 4 maart 2014 ECLI: NL:CBB:2014:67 (Fortis II)
Fortis I: Niet is komen vast te staan dat Fortis beschikte over voorwetenschap die zij openbaar had moeten maken. Boetebesluit AFM en uitspraak rechtbank Rotterdam herroepen in hoger beroep.
Fortis II: Overtreding door Fortis van het verbod misleidende informatie te verspreiden en het gebod voorwetenschap openbaar te maken. Bevestiging van boetebesluit AFM en oordeel rechtbank Rotterdam. (P.E.B. Corten)

(...)

 

Afl. 16, 25 november 2014

Column 

Negentig jarig bestaan VEB. Het recht van den effectenbezitter (P. Frentrop)

Artikelen 

Mr. R.A.F. Timmermans / De beëindiging van het uitstaan van preferente beschermingsaandelen
Tomas Arons en Geert Koster / Voorontwerp wet afwikkeling massaschade in een collectieve actie. Het sluitstuk van de collectieve actie?
Prof. mr. R.H. Maatman / Het FTK en de Nationale Pensioendialoog. Of: hoe alles met elkaar samenhangt

Actualiteiten 

Freaky Thursday’ voor accountants – veranderingen in de wet- en regelgeving voor de accountantssector aangekondigd (Steven Hijink)
De Wijzigingswet fi nanciële markten 2015: een nieuwe regeling voor de concernfinancieringsmaatschappij (Kitty Lieverse)

Jurisprudentie 

Aansprakelijkheidsrecht – Hoge Raad 23 mei 2014, nr. 13/02497 ECLI:NL:HR:2014:1204.
Ontvanger/Roelofsen meets Peeters/Gatzen. Aansprakelijkheid van een indirect bestuurder bij selectieve betaling beoordeeld aan de hand van de Ontvanger/Roelofsenmaatstsaf van een persoonlijk ernstig verwijt, vormgegeven als Peeters/Gatzen-vordering (M.H.C. Sinninghe Damsté)
Belastingrecht – Hoge Raad 8 augustus 2014, nr. 12/05618 ECLI:NL:HR:2014:2149.
De gewezen aandeelhouder is niet aansprakelijk voor door de vennootschap verschuldigde vennootschapsbelasting voor zover hij bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat het vermogen van de vennootschap ontoereikend is voor het voldoen van de vennootschapsbelasting (J.C.M. van Sonderen)

 

(...)

  

Afl. 15, 4 november 2014 

Themanummer Herziening SER-Fusiegedragsregels

Column

Bezint eer ge begint (Hans Schenk

Artikelen

Mr. L.C.J. Sprengers / Overheidssectoren ook onder de werking SER-Fusiegedragsregels
Mr. P.A.M. Witteveen / Fusiegedragsregels, vakbonden en wezenlijke invloed
Dr. I. Zaal / Naleving van de Fusiegedragsregels: van openbare berisping naar harde sancties?

Actualiteiten

Gedachten over enkele recente ontwikkelingen bij juridische fusie en splitsing (Harold Koster

Rechtspraak

Enquêterecht - Hoge Raad (Eerste Kamer) 11 juli 2014, nr. 13/04531 en 14/00589 ECLI:NL:HR:2014:1651 en 1652 (Novero). Criteria voor treffen van onmiddellijke voorzieningen. Geen terugwerkende kracht van op 1 januari 2013 in werking getreden wet tot aanpassing enquêterecht, wèl bevestiging van voordien reeds door Hoge Raad toegepast en per die datum in die wet opgenomen recht. Aard van te treffen onmiddellijke voorzieningen. Verzoek om enquête naar functioneren van bij onmiddellijke voorziening door OK aangewezen functionarissen. Criteria voor beoordeling van verzoek tot vervanging van deze functionarissen. Motivering door de OK. Verwijzingen naar vaste rechtspraak (DSM en Inter Access). Art. 2:349a en 2:8 BW (P.M. Storm)

Enquêterecht - Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 9 juli 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:2691 (Greenchoice). Wanbeleid; 2e fase; voorzieningen getroffen; veroordeling betaling onderzoekskosten; a rt. 2:354, 355, 356 BW (Mr. M.W. Josephus Jitta)

Reacties

Publicatieverplichtingen bij een eenzijdige voorbereiding van een mogelijk openbaar bod (Mr. dr. G.N.H. Kemperink)
Naschrift  (Mr. M.H. Muller)
Drie eisen voor een aanvaardbare doorstart. Een reactie op: Stille bewindvoering: pre-packen en wegwezen? (Prof. mr. W.J. Slagter)

Berichten

Eenheid en verscheidenheid in het ondernemingsrecht Najaarscongres Instituut voor Ondernemingsrecht Groningen/Rotterdam, 14 en 15 november 2014  

 

(...) 

Afl. 14 - 14 oktober 2014 

Column

Enquête Slotervaartziekenhuis en de overweging ten overvloede van de Hoge Raad (Harold Koster)

Artikelen

Mr. W.A. Westenbroek / De beleidsbepaler van artikel 2:138/248 lid 7 BW onder de loep genomen
Drs. R. Abma / Kroniek van het seizoen van jaarlijkse algemene vergaderingen 2014
Mr. S. Renssen / Een BV in zwaar weer: turboliquidatie of faillissementsaanvraag?

Actualiteiten

Stroomlijningswet ACM van kracht (B.J. Drijber)

Rechtspraak

Arbeidsrecht - HR (Civiele kamer) 4 april 2014, nr. 13/01858 ECLI:NL:HR:2014:830 Welkoop ’t Rijpje. Overgang van onderneming; belang publiciteit (R.A.A. Duk)
Enquêterecht - HR 11 april 2014 nr 13/04786 ECLI:NL:HR:2014:905 Slotervaartziekenhuis. Chinezen in het ziekenhuis? Enquêtegerechtigdheid. Kapitaalverschaffer met eigen economisch belang onder omstandigheden gelijkstellen met aandeelhouder of certifi caathouder van art. 2:346 BW (C.D.J. Bulten)

Berichten 

Negende congres European Company and Financial Law Review (ECFR)

 

(...) 

Afl. 13 - 23 september 2014  

Column

Oude koeien met actualiteitswaarde. Over begripsvorming in het ondernemingsrecht (Vino Timmerman)

Artikelen

Mr. J.P. Franx / (Prospectus)aansprakelijkheid van bestuurders bij beursgang en emissie, in het bijzonder onder de Wet oneerlijke handelspraktijken
Mr. E.J. van Praag / Benchmark Verordening, ook voor u relevant

Actualiteiten

Naar een inclusieve arbeidsmarkt met SER-advies ‘Discriminatie werkt niet!’ (mr. dr. P. Kruit)

Reacties

Accountants in de problemen! Balanscommissaris, een panacee? (Geert Koster)
Naschrift (prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA

Boekbespreking

Mr. D.R. Post, ‘De invloed van belangenwijzigingen op verliesverrekening’ (Harold Koster)

(...) 

 

Afl. 12 - 26 augustus 2014

Column

The future of market efficiency (Steven Hijink)

Artikelen

Mr. B.E. Verburgt / De onbegrensde mogelijkheden van een beperkt recht
Mr. dr. G.K. Fibbe / Recente ontwikkelingen omtrent fiscaal hybride entiteiten binnen de OESO en de EU

Actualiteiten

Voorwaardelijk stemrecht op aandelen in een BV: een korte verkenning (mr. R.J.E. Zwaan en mr. E.C. Maclaine Pont)
Overdrachtsbelasting in 2014: Enkele recente ontwikkelingen (Harold Koster)

Rechtspraak

– Europees recht – Hof van Justitie EU 3 april 2014, zaak C-224/12P, Commissie/Nederland en ING Groep NV (ECLI:EU:C:2014:213) en Gerecht EU 8 april 2014, zaak T-319/11, ABN Amro Group NV/Commissie(ECLI:EU:T:2014:186) (B.J. Drijber)

Ontwikkelingen in het buitenland

Amerikaanse ‘fraud-on-the-market’-theorie nog steeds geldig in class actions (prof. mr. B.J. de Jong)

(...) 

Afl. 10-11 - 29 juli 2014

Column

Repressief ondernemingsrecht (M.J.Kroeze)

Artikelen

Prof. mr. C.D.J. Bulten / De vennootschap en de geconstrueerde werkelijkheid
Mr. G.P. Roth en mr. J.S. Roepnarain / De toetsing van bestuurders en commissarissen door de AFM en DNB
Prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA / Accountants in de problemen! Balanscommissaris, een panacee?

Actualiteiten

Nieuwe Europese en nationale regelgeving voor accountancy (mr. H.K.O. Reimers AA en mr. A.J.P. Tillema)
Update alternatieve handelsplatformen – van kraamkamers en sterfhuizen (mr. J.P. Franx)
Opnieuw wijzigingen met betrekking tot beleggingsinstellingen (prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol)
De implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten (CRD IV) (Niels van de Vijver)

Rechtspraak

Ondernemingsrecht - HR 4 april 2014, nrs. 12/04946, 12/04969, 12/04915 en 12/04910, ECLI:NL:HR:2014:804, 799, 808 en 797, ECLI:NL:PHR:2013:1826 (Cancun). Enquêteprocedure Cancun. Hoge Raad verwerpt cassatieberoepen tegen beschikking waarin wanbeleid is vastgesteld. Belangenvermenging. Verschilt een joint venture vennootschap van andere vennootschappen? (A.F.J.A. Leijten)

Boekbespreking

Richard Nowak, Gerard van Solinge, Paul Davies, Klaus Hopt (red.), ‘Corporate Boards in Law and Practice’ (mr. W.J.L. Calkoen)

(...)

Afl. 9 - 7 juli 2014

Column

Accountantskantoor bestuursmodellen? First things first! (Jules Muis RA)

Artikelen

Prof. mr. drs. I.S. Wuisman / Ondernemingsrecht en de i-samenleving: mind the gap, take the next step
Prof. mr. C.C. van Dam / Civielrechtelijke aspecten van Libor en Euribor manipulaties

Actualiteiten

Voorstel Europese Commissie wijziging richtlijn aandeelhoudersrechten (Wouter Kuijpers)
Reflectie op governance, een inkijkje in de problematiek rondom het accountantsberoep. Verslag van het ICFG-Symposium ‘Accountant & Governance’ (Eva Eijkelenboom)

Rechtspraak

Procesrecht - HR 13 december 2013, nr. 12/02029, ECLI:NL:HR:2013:1881 (JOR 2014/33, m.nt. Groffen en JBPR 2014/7, m.nt. Lewin, NJB 2014/10, RvdW 2014/34 en www.rechtspraak.nl). Beroep in cassatie ingesteld door partij die door fusie was opgehouden te bestaan. Hoge Raad stelt nieuw beleid vast voor herstel ter vermijding van niet-ontvankelijkheid. (P.M. Storm)
Financieel recht - Hof Den Bosch ECLI:NL:GHSHE:2014:1052 (Westkant BV/ABN Amro). Bijzondere zorgplicht bank jegens niet-professionele MKB-er door niet te waarschuwen voor negatieve waarde renteswap bij tussentijdse beëindiging van de renteswapovereenkomst in verband met tussentijdse beëindiging van de lening. (T.M.C. Arons 

(...)

Afl. 8 - 11 juni 2014 

Themanummer Herijking faillissementsrecht

Column

Hotter Than My Daughter (mr. M.H.F. van Vugt)

Artikelen 

Mr. E. Schmieman / De aanbeveling van de Europese Commissie inzake een nieuwe aanpak van faillissement en insolventie
C.M. Harmsen / De curator en de bestrijding van fraude
Prof. mr. J.J. van Hees / Stille bewindvoering: pre-packen en wegwezen?
M.L.H. Reumers / Wijziging van de Insolventieverordening: de voorstellen van de Commissie en het Europees Parlement
R.J. van Galen / Knelpunten in ons insolventierecht

Actualiteiten 

Alternatieven voor de aanwijzing van arbiters en deskundigen door de Kamer van Koophandel (Reinier Kleipool)

Rechtspraak

Ondernemingsrecht/jaarrekeningenrecht - HR 11 april 2014 (UWV/curatoren Econcern), ECLI:NL:HR:2014:904 conclusie A-G 14 februari 2014, ECLI:NL:PHR:2014:92; HR 11 april 2014 (werknemer/curatoren Econcern), ECLI:NL:HR:2014:898, conclusie A-G 14 februari 2014, ECLI:NL:PHR:2014:93, Geen doorwerking van aan vorderingen op 403-maatschappij verbonden voorrechten in een uit een 403-aansprakelijkheidsverklaring voortvloeiende aanspraak. (H. Beckman)

Ontwikkelingen in het buitenland

Naar een effectieve vormgeving van het civielrechtelijk bestuursverbod. Lessen uit de Engelse Company Directors Disqualifi cation Act 1986 (Marishka Neekilappillai)

Boekbespreking 

A.P.H. Meijers, T.J. van der Ploeg (red.), ‘De rechtspersoonlijkheid van geloofsgemeenschappen’ (mr. J.M. Blanco Fernández)

(...)

Afl. 7 - 19 mei 2014

Column

Afscheid van een 30-jarig begrip: het ‘besloten kring’-criterium (C.M. Grundmann-van de Krol)

Artikelen

Mr. dr. G.N.H. Kemperink / Van geluk gesproken: over KPN, het bod van América Móvil en de rol van de Raad van Commissarissen
Mr. drs. T.M.C. Arons en mr. drs. G.F.E. Koster / 20 jaar collectieve actie in het Nederlands BW. Enkele praktische opmerkingen over art. 3:305a BW en de bevoegdheden van een 305a-organisatie

Actualiteiten

Een nieuwe controle(accountants)verklaring? (prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA)
AFM interpretatie over ‘regelmatig beursverkeer’ bij een openbaar bod (Björn van der Klip)

Rechtspraak

Financieel Recht - HvJ EU, 19 december 2013, C-174/12, ECLI:NL:XX:2013:278. Civielrechtelijke sanctie bij overtreding van financieelrechtelijke informatieverplichtingen waardoor de vennootschap verplicht is de koopprijs van aandelen terug te betalen aan en de aandelen terug te nemen van de aandeelhouder/belegger is niet in strijd met de kapitaalbeschermingsrichtlijnen die beogen het vermogen van de vennootschap in stand te houden (T.M.C. Arons)
Europees Recht - HvJ EU, 22 januari 2014, C-270/12, ECLI:NL:XX:2014:14. Verbod op short selling - grondslag bevoegdheden ESMA (B.J. Drijber)

Reacties

Het beboeten van feitelijk leidinggevenden door financieel-economische toezichthouders in perspectief (mr. R.P.A. Kraaijeveld en mr. M.C. Timmer)
Naschrift (mr. drs. J. van Bekkum)

Boekbespreking

J.M. de Jongh, ‘Tussen societas en universitas. De beursvennootschap en haar aandeelhouders in historisch perspectief’ (Paul Frentrop)

(...)

Afl. 6 - 2 mei 2014

Column

Het centraal aandeelhoudersregister (Prof. mr. W.J. Slagter)

Artikelen

T.A. Keijzer / De societas leonina en het winstrechtloze BV-aandeel vergeleken 
Harold Koster en Maarten Verbrugh / De Europese Stichting (FE): het voorstel voor een FE-Statuut
Bart Bierens / De Bankenunie: een nieuw huis voor het Europees bankentoezicht. Een verkenning van de wet, het toezicht en een veranderende toezichtscultuur

Actualiteiten

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (P.J. Dortmond)
Book presentation Corporate Boards in Law and Practice (Tomas Arons)
MiFID II en MiFIR een feit: vervolg op Ondernemingsrecht 2011/117 (C.M. Grundmann van de Krol)

Rechtspraak

Ondernemingsrecht - HR 1 november 2013, nr. 12/04153, ECLI:NL:HR:2013:1079, ECLI:NL:PHR:2013:108 (Verify), De term onbelangrijk verzuim in de zin van art. 2:248 lid 2 BW heeft betrekking op onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur en niet op het aandeel daarin van een individuele bestuurder. Overschrijding van de uiterste termijn voor deponering van de jaarstukken met tien dagen kwalifi ceert als onbelangrijk verzuim gelet op de relatief korte duur van de overschrijding en de plausibele verklaring voor de overschrijding. (M.L. Lennarts)
Internationale rechtsmacht - HR 24 januari 2014: prejudiciële vraag aan HvJ EU in nr. C-47/14 (Holterman Ferho Exploitatie e.a./Spies), Internationale bevoegdheidsregels op grond van de EEX- verordening bij interne bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van bestuurder als werknemer van de vennootschap voor schade als gevolg van onbehoorlijk bestuur. (Tomas Arons)

Boekbespreking

M. van Eersel, ‘Handhaving in de Financiële Sector’, Serie Recht en Praktijk Financieel Recht (V.P.G. de Serière)

(...)

Afl. 5 - 15 april 2014

Column

Villa Mundo (Gerard van Solinge)
Villa Mundo – een reactie (Jaron van Bekkum)

Artikelen

Mr. F. Eikelboom / In de reprise: het defi nitief scheiden van aandeelhouders en de enquêteprocedure
Prof. dr. Q.W.J.C.H. Kok / Renteaftrek bij acquisities

Actualiteiten

Vereenvoudiging en digitalisering van burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht (Gerry ter Huurne)
Het provisieverbod voor beleggingsondernemingen (Marcel van den Nieuwenhuijzen en Juliët de Graaf)

Rechtspraak

 - Europees recht - HvJ EU 22 oktober 2013, nr. C-95/12 (Commissie van de Europese Gemeenschappen/Bondsrepubliek Duitsland), n.g. Juiste nakoming door Duitsland van arrest HvJ EU uit 2007 betreffende Volkswagenwet. (Hanny Schutte-Veenstra)
Rechtspersonenrecht - Hoge Raad 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2122, NJB 2014/88, RvdW 2014/134 (Favini Meerssen B.V.) en Hoge Raad 20 december 2013 ECLI:NL:HR:2013:2133, RvdW 2014/86,RO 2014/14 (Favini Apeldoorn B.V.). Rechtsvragen die zien op de vernietigbaarheid van (af)splitsingen op grond van de faillissementspauliana. (mr. J.D.M. Schoonbrood en mr. J.R. van der Hoek)
Medezeggenschapsrecht - Hoge Raad 8 november 2013, RAR 2014/13, nr.13/00490 Medezeggenschap; besluit van stadsdeelraad om krediet te verstrekken voor renovatie De Mirandabad onmiskenbaar van dien aard dat het een politieke afweging vergt. Reeds daarom (zonder verplichting tot verdere motivering) is het politiek primaat van toepassing; derhalve geen adviesrecht voor OR. (P.A.M. Witteveen)

Ontwikkelingen in het buitenland

De lusten en lasten van een MLP (prof. mr. Hélène M. Vletter-van Dort)

Boekbespreking

Mr. G.N.H. Kemperink, ‘Vennootschappelijk toezicht op de doelvennootschap bij openbare biedingen’ (B.T.M. Steins Bisschop)

(...)  

Afl. 4 - 31 maart 2014 

Column

Politici en zelfregulering (Ferdinand Grapperhaus)

Artikelen

Mr. J.D.M. Schoonbrood en mr. P. Ravensbergen / Stockdividend: getapt uit twee vaatjes
Mr. M.H. Muller / Publicatieverplichtingen bij een eenzijdige voorbereiding van een mogelijk openbaar bod
Christiaan de Brauw / Tijd voor herziening Nederlands toezichtsysteem op de biedplicht, met AFM als benaderbare, actieve hoofdrolspeler

Actualiteiten

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen: een wassen neus? (M.J. Kroeze)
Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid (Nicola Gundt)
Verlenen van MiFID-diensten door beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s: enkele knelpunten (C.M. Grundmann-van de Krol)
Eindrapport ESMA voor technische reguleringsnormen voor het opstellen van een prospectussupplement (Tomas Arons)

Rechtspraak

Ondernemingsrecht - Hoge Raad 6 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1586, RF 2014/12 (Fortis/VEB c.s.), Cassatiebeschikking in enquêteprocedure Ageas NV (voorheen Fortis NV) – VEB c.s., een commentaar met hindsight bias (S.M. Bartman)
Faillissementsrecht - Hoge Raad 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5668, RI 2013/107 Vervolg op HR 29 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU5630. Internationaal faillissementsrecht. Territorialiteitsbeginsel. Uitoefening in Nederland van bevoegdheden door curator in Russisch faillissement (M. Reumers)
Hoge Raad 29 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3762, RI 2014/12 (Roeffen q.q./Jaya) Faillissementspauliana: geen vermoeden van wetenschap van benadeling bij het bedingen van zekerheid voor nieuw krediet (art. 43 lid 1 sub 2 Fw) (G.A.J. Boekraad)

Ontwikkelingen in het buitenland

Loyaliteitsstemrecht in het Franse wetsvoorstel-Florange (A.A. Bootsma)

Boekbespreking

Mr. A.J.S.M. Tervoort, ‘Het bestuursverbod bij de commanditaire vennootschap’ (Prof. mr. M. van Olffen)
H. Beckman, ‘Hoofdlijnen van het jaarrekeningenrecht in Nederland’ (Prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA)

(...)  

Afl. 3 - 4 maart 2014

Column

@AFM: oogjes open, snaveltjes toe! #twitterendetoezichthouders #aansprakelijkheidsbeperking (Guido Roth)

Artikelen

Mr. Ch.E. Honée / Het Executive Committee, haken en ogen aan een nieuwe trend
Mr. Sebastiaan Niels Hooghiemstra / Wat is een beleggingsinstelling onder de AIFM-richtlijn?
Bart Bierens / Tijdelijke waanzin of blijvende waarde? Enkele juridische kanttekeningen bij de virtuele munt bitcoin

Actualiteiten

Eindrapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Randolf van Lambalgen)
Europese regelgeving voor bescherming vertrouwelijke bedrijfsinformatie op komst (Mr. A.J.P. Tillema)
Artikel 2:76a BW behoeft aanpassing (Marcel van den Nieuwenhuijzen)

Rechtspraak

Faillissementsrecht - HR 19 april 2013, Koot/Tideman q.q., nr. 12/00081 ECLI:NL:HR:2013:BY6108, RI 2013/67
In dit arrest verlaat de Hoge Raad het toedoen-criterium voor het ontstaan van boedelschulden in faillissement (R.J. van Galen)
HR 15 november 2013, Nieuwburen/Romania, nr. 12/01669, ECLI:NL:HR:2013:1244, RI 2014/13
De curator beëindigt de huurovereenkomst op grond van art. 39 Fw. De huurovereenkomst houdt in dat de huurder bij beëindiging van de huurovereenkomst wegens faillissement de schade wegens huurderving moet vergoeden. Degene die een huurgarantie heeft gegeven is gehouden deze schade te vergoeden, maar hij heeft geen regres op de boedel (R.J. van Galen)
Ondernemingsrecht/Jaarrekeningenrecht - Rb. Rotterdam 24 december 2013, Vodafone Libertel B.V./KPN B.V. en Koninklijke KPN N.V., nr. C/10/438456/KG ZA 13-1277, ECLI:NL:RBROT:2013:10454, Rechtspraak.nl
Afwijzing in kort geding van contractuele 403-vordering, omdat de 403-verklaring slechts ziet op aansprakelijkstelling van de moedermaatschappij voor uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van de dochtermaatschappij (H. Beckman)

Boekbespreking

Rood’s Wet op de ondernemingsraden (Mr. L.C.J. Sprengers)

(...) 

Afl. 2 - 11 februari 2014
Themanummer Modernisering van het NV-recht

Column

Een facelift voor de oude dame? (Gerard van Solinge)

Artikelen

Prof. mr. G.T.M.J. (Geert) Raaijmakers en prof. mr. M.J.G.C. (Theo) Raaijmakers / De NV in 2020
Mr. B.J. de Jong / Lessen uit het vernieuwde Britse vennootschapsrecht voor de modernisering van het Nederlandse NV-recht
Hylda Boschma, Loes Lennarts en Hanny Schutte-Veenstra / Lessen uit het Duitse AG-recht voor de modernisering van het Nederlandse NV-recht?
Mr. drs. A.A. Bootsma en prof. mr. J.B.S. Hijink / De beurs-NV in den vreemde. Een perspectief op modernisering van het NV-recht

Actualiteiten

Advies van de Commissie Vennootschapsrecht over de modernisering van het NV-recht (15 juli 2013)
Actuele ontwikkelingen inzake Transfer Pricing: het OECD Transfer Pricing White Paper en het herziene Verrekenprijsbesluit IFZ 2013/184 M (I.J.J. Burgers en A.J. van Herwaarden)
Voorstel Verordening geldmarktfondsen (‘MMF’s’) (C.M. Grundmann-van de Krol)
Schaduwbankieren (Roel Theissen)

Rechtspraak

- Ondernemingsrecht - CBb 28 juni 2013, ECLI:NL:CBB:2013:10, RF 2013/68 (AFM/Danone)
Openbaar bod. Reikwijdte publicatieplicht aspirant-bieder (T.M. Stevens)

Boekbespreking

W.J.Slagter, Compendium Ondernemingsrecht, 9e druk, bewerkt door prof. mr. Bastiaan F. Assink (P.J. Dortmond)

(...)  

Afl. 1 - 21 januari 2014  

Column

… En de pendule liep. Over het bonusplafond voor de financiële sector (Ferdinand Grapperhaus)

Artikelen

Mr. dr. R.A. Wolf / De certificaathouder zonder vergaderrecht, de kring van betrokkenen en vernietiging van besluiten
Hylda Boschma en Hanny Schutte-Veenstra / (Half)communicerende ondernemingsvormen. Mogelijkheden tot grensoverschrijdende herstructurering van kapitaal- en personenvennootschappen 
Mr. W.J.L. Calkoen / One-Tier Board: een empirisch onderzoek
Prof. mr. L. Timmerman / The happy lawyer en de toekomst van het ondernemingsrecht

Actualiteiten

De flexibele Verzamelwet 2013 (P.J. Dortmond)
Verslag ICFG-Symposium: ‘De rol van de overheid in de fi nanciële sector’ (Randolf van Lambalgen)

Rechtspraak

Europees Recht - Hof van Justitie EU, 20 juni 2013, C-635/11
Infractieprocedure Europese Commissie vs. Nederland – niet-naleving artikel 16 Richtlijn 2005/56/EG (E.R. Roelofs)
Rechtspersonenrecht - HR 21 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3958
De (on)mogelijke perforatie van een buitenlandse rechtspersoon op grond van art. 2:11 BW (C.D.J. Bulten)

Boekbespreking

J.G.C.M. Galle, ‘Consensus on the comply or explain principle within the EU corporate governance framework: legal and empirical research’ (H.H. Voogsgeerd

(...)