Afl. 17, 27 december 2011

Themanummer: ‘Evenredigheidsbeginsel’

Column

Het evenredigheidsbeginsel als leidraad (A. Hammerstein)

Artikelen

Prof. mr. M.J. van Ginneken en prof. mr. L. Timmerman / De betekenis van het evenredigheidsbeginsel voor het ondernemingsrecht
Mr. J.M. de Jongh / Redelijkheid en billijkheid en het evenredigheidsbeginsel, in het bijzonder in de verhouding van aandeelhouders tot het bestuur
Mr. A.J.P. Schild / Het evenredigheidsbeginsel in het ondernemingsrecht; de jurisprudentie van het EHRM als inspiratiebron

Actualiteiten

Voorstel herziene EU-richtlijn jaarrekeningenrecht (aanpassing Vierde en Zevende EEGrichtlijnen)(Cees van Geffen)

Boekbespreking

MET RECHT Opstellen over privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht aangeboden aan Theo Raaijmakers (Harold Koster)  

(...) 

 

Afl. 16, 12 december 2011

Column

Trial by media en trias politica (Ferdinand Grapperhaus)

Artikelen

Mr. J.D.M. Schoonbrood en mr. T.J.C.. Klein Bronsvoort / Lekken in het verzwakte structuurregime bij drinkwaterbedrijven en vennootschappen met een one tier board?
Mr. dr. W.C.T. Weterings / Bestuurdersaansprakelijkheid, D&O-verzekering en moreel risico: hanteren van eigen risico bij Side A-dekking is wenselijk
Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol / Voorstel MiFID II en MiFIR: grotere reikwijdte, meer regels, veel werk voor ESMA en minder lidstaatopties

Actualiteiten

Rapport over de rol van de (directie)secretaris bij corporate governance (Bernadette van Leeuwen)

Rechtspraak

Ondernemingsrecht – Hof Amsterdam (OK) 16 mei 2011, nr. 200.081.372/01, LJN BQ7362, ARO 2011/93 Wijziging statuten pensioenfonds. Goedkeuringsrecht deelnemers strijdig met wet (Harold Koster)

(...)

  

Afl. 15 , 27 november 2011 

Column

Accountancy op de schop (Hans Beckman)

Artikelen

Mr. M.W. Josephus Jitta / Het wetsvoorstel tot wijziging van het enquêterecht
Mr. P.N. Ploeger en mw. mr. M. Faber / De werking van EU-sanctieregelgeving onder Nederlands recht

Actualiteiten

Wet bestuur en toezicht: Beperking aantal commissariaten, reparatiewet (Martin van Olffen en Sophie Versteege)
Wet bestuur en toezicht: Streefcijfers diversiteit (Harold Koster)
Wetsvoorstel implementatie Herziene Prospectusrichtlijn (C.M. Grundmann-van de Krol)
Sprinkhanentaks en dividendbelasting bij coöperaties (Harold Koster)

Rechtspraak

Fiscaal ondernemingsrecht – HR 10 juni 2011, nr. 10/02283, LJN BQ0473
Fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Ontvoeging dochtervennootschap in het zicht van liquidatie (Harold Koster)

(...)

Afl. 14  

Column

De staat van ons vennootschapsrecht (Jaap Winter)

Artikelen

Mr. F. Eikelboom / Afwijken van dwingend recht bij het treffen van onmiddellijke voorzieningen op de voet van art. 2:349a BW jo. art. 2:8 lid 2 BW
Mr. dr. R. Mellenbergh / Aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders van private rechtspersonen: een vergelijking tussen bestuursrechtelijke begrip overtreder en de privaatrechtelijke onrechtmatige daad

Actualiteiten

Amendementen bij de invoeringswet flexibilisering BV-recht (P.J. Dortmond)
Het onderhouden van selectieve contacten door beursvennootschappen: een pleidooi voor verscherpte dijkbewaking (G.T.J. Hoff)
Het nieuwe ICC-arbitragereglement (Annet J. van Hooft

(...)

 

Afl. 13, 17 oktober 2011

Column

Ondernemers paaien? (Martin van Olffen, Gerard van Solinge en Marco Nieuwe Weme)

Artikelen

Mr. R.A.F. Timmermans / Registratiedatum: preferente beschermingsaandelen niet effectief?
Mr. K. Frielink en mr. drs. M. van Eersel / Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren; wijzigt de wijzigingswet de werkwijzen op wijze wijze?

Actualiteiten

Over stemrechtloze aandelen en cash-out (de)mergers in Nederland (Harold Koster)
ABN AMRO en de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (Harold Koster)

Wijziging van de Wet giraal effectenverkeer (G.V. Naber)
Richtlijn 2011/35/EU vervangt Derde richtlijn (Richtlijn 78/855/EEG) (E.R. Roelofs)  

[...]  

Afl. 12, 26 september 2011  

Column

Over legitimatie en rol van de vakbond (Ferdinand Grapperhaus)

Artikelen

Prof. dr. P.J.W. Duffhues en mr. S.M. van Oirschot / Nieuwe financiële technieken en het dual-class-aandelenstelsel
Mr. dr. L.P.L. de Bruijn RA / Corporate governance en de internal auditor

Actualiteiten

Twee bijzondere Europese rechtsvormen: ERIC en EGTS (Harold Koster)
Openheid van zaken bij failliete zorginstelling Meavita (K.J. Gussinklo)

Rechtspraak

Arbeidsrecht
Hof Leeuwarden 24 mei 2011, nr. 200.068.654/01, RAR 2011/116, LJN BQ5861
Opzegging van de uitzendovereenkomst op grond van het uitzendbeding, art. 7:691 lid 2 BW en de toepassing in concernverhoudingen (Floris C.A. van de Bult)

Financieel toezichtsrecht
Rb. Rotterdam 7 april 2011, nr. AWB 10/3261 BC-T2, LJN BQ1017
Bestuursrechter vernietigt vergunningweigering aan accountantsorganisatie (J.R. van Angeren)

Ontwikkelingen in het buitenland

De Matrixx-uitspraak van de U.S. Supreme Court over de (beperkte) betekenis van statistische significantie voor materiality (A.C.W. Pijls)

 

[...]  

Afl. 10/11, 22 augustus 2011  

Column

Horen, zien en luisteren (Hélène M. Vletter-van Dort)

Artikelen

Drs. R. Abma / Kroniek van het seizoen van jaarlijkse algemene vergaderingen 2011
Mr. B.J. de Jong en mr. M.A. Verbrugh / De toekomst van het Europese ondernemingsrecht

Actualiteiten

Wet cliëntenrechten zorg en Boek 2 BW (A.G.H. Klaassen)
Nieuwe aanpassing regels openbaar bod (J.H.L. Beckers)
Wijziging vrijstellingen prospectusplicht en invoering gestandaardiseerd ‘wildwest’- bordje (C.M. Grundmann-van de Krol)
Versterking governance DNB en AFM (Roel Theissen)
Wet markt en overheid aangenomen (B.J. Drijber)
Het Groenboek Corporate Governance (M.J. van Ginneken)

Rechtspraak

Ondernemingsrecht – Hof Amsterdam (OK) 14 april 2011, RO 2011/45, LJN BQ1233 (P. Storm)

 

[...] 

Afl. 9, 25 juli 2011

Column

Over de regulering van de financiële sector (P. Frentrop)

Artikelen

Mr. B.J. de Jong / Het wetsvoorstel prejudiciële vragen aan de Hoge Raad
Prof. mr. V.P.G. de Serière / Het voorstel voor een interventiewet nader beschouwd, ook in vergelijking met wetgeving in ons omringende landen

Actualiteiten

Loyaliteitsrechten: wordt vervolgd (E. Stegerhoek)
Geschiktheid, betrouwbaarheid en de beoordeling daarvan: het ‘twin peaks’- toezichtmodel wankelt (C.M. Grundmann-van de Krol)
European Corporate Governance Forum Statement on Related Party Transactions for Listed Entities (A.F.J.A. Leijten)
Herziene fiscale regeling over omzetting rechtspersoon (Harold Koster)

Rechtspraak

Ondernemingsrecht – HR 18 maart 2011, nr. 09/03787, NJ 2011/132, JOR 2011/144, LJN BP1408 (D Group Europe/Schreurs q.q.)
De buitenlandse rechtspersoon als tweedegraadsbestuurder en de fuik van art. 2:11 BW jo. art. 2:248 BW (Bastiaan F. Assink)
HR 27 mei 2011, nr. 10/01343, LJN BQ6220 (Inter Access Group)
Herstelbeschikking van HR 25 februari 2011, nr. 10/01343, LJN BO7067 (Inter Access Group)
Een onverwachte nabrander: de Hoge Raad, verbetering van ‘verschrijvingen’ en art. 1 EP (Bastiaan F. Assink)

[...]

Afl. 8, 15 juli 2011  

Column

Europese kansen voor de Atlasgeneratie (Ferdinand Grapperhaus)

Artikelen

Mr. F. Eikelboom / Enkele vermogensrechtelijke beschouwingen ten aanzien van overdracht van aandelen ten titel van beheer bij wijze van voorziening in het enquêterecht
Mr. dr. M.L.H. Reumers / Consolidatie opnieuw in de schijnwerpers

Actualiteiten

Rapport Monitoring Commissie Corporate Governance 2010 (Sybren de Beurs en Geert Raaijmakers)
Herziening van de Wcam en het collectief actierecht (B.J. de Jong)
Jaarverslag 2010 van de AFM (C.M. Grundmann-van de Krol)

Rechtspraak

Collectief arbeidsrecht – HR 8 april 2011, nr. 10/00405, LJN BP0580 (ABVAKABO FNV/Unieke Kinderopvang B.V.)
Nawerking van de CAO (Ferdinand Grapperhaus)

[...]

Afl. 7, 16 juni 2011

Column

Onwetende bestuurders (Maarten Mussche)

Artikelen

Prof. mr. L. Timmerman / Vertrouwen op anderen; Enkele algemene en vennootschapsrechtelijke opmerkingen
Prof. mr. V.P.G. de Serière / Het zich verlaten op adviezen of informatie van derden in de financiële sector
Prof. mr. B.F. Keulen / Adviezen en rechtsdwaling

Rechtspraak

Medezeggenschapsrecht – Rb. Amsterdam (vzr.) 11 maart 2011, nr. 483136 / KG ZA 11-274 HJ/JWR, LJN BP7454, RO 2011/42 (Organon) Tot hoever strekken afspraken tussen ondernemingsraad, commissarissen en moedermaatschappij om gezamenlijk naar een overnamekandidaat te zoeken? (Ferdinand Grapperhaus)

[...]

Afl. 6, 6 juni 2011

Column

Van invulling van principes door principes tot een publicatieplicht van het beloningsbeleid: het klantbelang als rechtvaardiging? (C.M. Grundmann-van de Krol)

Artikelen

Mr. M.A. Verbrugh / Wijziging van Boek 2 BW ter uitvoering van Richtlijn 2009/109/EG inzake (grensoverschrijdende) juridische fusies en splitsingen
Mr. J.P.H. Zwemmer / De 403-verklaring en de aansprakelijkheid voor uit arbeidsovereenkomsten (en andere duurovereenkomsten) voortvloeiende verplichtingen
Mr. dr. R.P.C. Adema / De belastingheffing van ICBEs in de EU – over de gevolgen van het ontbreken van geharmoniseerde bepalingen betreffende de belastingheffing van beleggingen in en door ICBEs

Actualiteiten

Winstrechtloze aandelen bij de omzetting van een BV in een NV (P.J. Dortmond)
De Wet Aandeelhoudersrechten en geautoriseerde bijeenroeping bij beursvennootschappen (A.F.J.A. Leijten)
Implementatie Antonveneta-richtlijn eindelijk een feit (C.M. Grundmann-van de Krol)
Symposiumverslag: De effectiviteit van het financieel toezichtrecht (K. Akka)

[...]  

Afl. 5, 28 april 2011

Column

Voorontwerp Insolventiewet (R.J. van Galen)

Artikelen

Mr. T. Salemink / Kroniek Uitkoopregeling 2007-2010
Mr. G.P. Roth / De belanghebbenden in het financieel toezichtsrecht: wie zijn het, wat kunnen ze?

Actualiteiten

Past een centraal aandeelhoudersregister in het huidige vennootschapsrecht?
(Erik P.M. Vermeulen)

Rechtspraak

Ondernemingsrecht – HR 25 februari 2011, nr. 10/01343, LJN BO7067, RO 2011/30
(Inter Access Group)
Nogmaals over het plukken van mooie bloemen aan de rand van de afgrond (Bastiaan F. Assink)

Effectenrecht – HR 17 december 2010, nr. 09/01879, LJN BO1979, RF 2011/13
(Van Nieuwburg e.a. tegen TMF Nederland B.V., TMF (B.V.I.) Limited en TMF Management (BVI) Limited)
Aansprakelijkheid trustkantoor als statutair bestuurder en/of trustee en openbaarmaking prospectus (Maarten Verbrugh)

Arbeidsrecht – HvJ EU 15 maart 2011, nr. C-29/10 (Heiko Koelzsch tegen État du Groot- Hertogdom Luxemburg)
Het toepasselijke recht op de arbeidsovereenkomst bij grensoverschrijdende arbeid (Ferdinand B.J. Grapperhaus)

[...]  

Afl. 4, 11 april 2011

Column

Van probleeminstellingen, de dingen die voorbijgaan en processuele potpourri (Steven Hijink)

Artikelen

Mr. F. Veenstra / Onmiddellijke voorzieningen in het enquêterecht; het conceptwetsvoorstel tot aanpassing van het enquêterecht nader beschouwd

Mr. W.B. Kuijpers / Het Zweedse model van nominatiecommissies: verfrissend voor de RvC’s van Nederlandse beursvennootschappen?

Actualiteiten

De stand van zaken betreffende de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer bij ABN AMRO (Harold Koster)
Code Banken: een tussenstand (E.C.H.J. Lokin)
De haalbaarheid van het quota wetsvoorstel (M. Lückerath-Rovers en Simone Paans)
Recente ontwikkelingen betreffende de bezitseis in het regime fi scale eenheid (Q.W.J.C.H. Kok en R.J. de Vries)

Rechtspraak

Effectenrecht – HR 24 december 2010, nr. 09/01275, LJN BO1799 (Fortis Bank/Bourgonje)
Waarschuwingsplicht en proportionele aansprakelijkheid bij effectendienstverlening (A.A. Ettema)

Jaarrekeningenrecht – HR (Eerste Kamer) 21 januari 2011, nr. 09/04463, RO 2011/25 (RM/AS), cassatie van Hof Amsterdam (OK) 5 augustus 2009, nr. 2001.016.634, LJN BJ4684; RF 2010/3, JOR 2009/255 (Stichting  BPVH/Aegon)
Optas-zaak: jaarrekeningprocedure inzake verzoek tot herinrichting van de jaarrekening vanwege beklemd vermogen (Eva Nass)

Boekbespreking

J.B.S. Hijink, Publicatieverplichtingen voor beursvennootschappen (G.T.J. Hoff)

[...]

Afl. 3, 15 maart 2011  

Column

Kapitaal is niet duur (Jaap Barneveld)

Artikelen

Mr. F.G.B. Graaf en mr. R.A. Stegeman / Europees voorstel voor de regulering van de OTC-derivatenmarkten

Actualiteiten

De Wet griffierechten in burgerlijke zaken en de enquêteprocedure (M.W. Josephus Jitta)

Rechtspraak

Enquêterecht – HR 17 december 2010, nr. 10/03479, LJN BO3356, RO 2011/17
(VEB NCVB c.s./KPNQwest N.V. en curatoren Meijer en Windt)
Intrekking enquêteverzoek na bevolen enquête? Beëindiging reeds bevolen onderzoek?
Afweging belangen (P.M. Storm)

Effectenrecht – Hof Amsterdam (tweede meervoudige burgerlijke kamer) 12 november 2010, nr. 200.070.039/01, LJN BO3908, RF 2011/8 (Converium)
Internationale bevoegdheid Nederlandse rechter WCAM-zaak (Hélène van Lith)

Ontwikkelingen in het buitenland

No Limits?
Over de (on)zin van het begrenzen van schadevergoeding bij aansprakelijkheid van ondernemingen voor schending van art. 5:25i Wft (Mr. I.J.F. Wijnberg) 

[...]  

Afl. 2, 18 februari 2011  

Column

In de etalage (W.J. Slagter)

Artikelen

Prof. mr. D. Busch / Naar een beperkte aansprakelijkheid van financiële toezichthouders?
Mr. A.G.H. Klaassen / Handreikingen voor de voorzitter tot beperking van het spreekrecht van aandeelhouders
Mr. B.J. de Jong / Samenwerken in het ondernemingsrecht

Actualiteiten


Raad van commissarissen DNB (Roel Theissen)

Rechtspraak


- Ondernemingsrecht - Hof Amsterdam (OK) 7 december 2010, LJN B06899 (Corporate Express)
Uitkoop certificaten (Matthijs Kuijpers) 

[...]

Afl. 1, 27 januari 2011 

Column

Wetsvoorstel 32 512: van excessieve bonussen en ander ongerief (Mr. R.A.A. Duk)

Artikelen

Prof. mr. J.H.M. Willems / Van Groeningen naar Groningen: over litigation en legislation
Prof. mr. V.P.G. de Serière / Is versterking van het toezichtinstrumentarium van De Nederlandsche Bank wenselijk?

Actualiteiten

Specifiek afbreuk aan enig recht (P.J. Dortmond)
De SE: pro’s en con’s (J.N. Schutte-Veenstra en M.A. Verbrugh)

Rechtspraak

– Ondernemingsrecht
Rb. Amsterdam 1 september 2010, RO 2010/73 (Vereniging VEB NCVB en Emarcy BV/Koninklijke Luchtvaartmaatschappij NV en AIR FRANCE-KLM SA)
Winstreservering en minderheidsaandeelhouders na openbaar bod (Barbara Bier)
– Arbeidsrecht
HvJ EU 21 oktober 2010, nr. C-242/09, RAR 2011/3 (Albron Catering B.V./FNV Bondgenoten en John Roest)
Overgang van onderneming en concernproblematiek (Ferdinand B.J. Grapperhaus)
HvJ EU 15 september 2010, nr. C-386/09 (Briot)
Overgang van onderneming en geëindigde arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (Ferdinand B.J. Grapperhaus)

Ontwikkelingen in het buitenland 

Vrij verkeer van vennootschappen in de EU –
Een rechtsvergelijkende exercitie van nationaalrechtelijke ontwikkelingen. State of the art anno 2010 (Mr. S.F.G. Rammerloo)

[...]  

Afl. 17, 28 december 2010

Column

Een nieuw exportproduct (Bas de Jong)

Artikelen

Mr. J. Biesheuvel-Hoitinga / De civielrechtelijke balansaansprakelijkheid van commissarissen bij beursvennootschappen
Een rechtsvergelijking tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk
Prof. mr. R.H. Maatman / Multi-opf en premiepensioeninstelling (PPI)

Actualiteiten

De feitelijk leidinggever bestuurlijk beboet: Q&A (Guido Roth/Michiel van Eersel)
Vijf jaar toezicht op marktmisbruik (D.R. Doorenbos)

Rechtspraak

- Ondernemingsrecht
HR 10 september 2010, LJN BM6077, RI 2011/2, ARO 2010, 140 (Butôt O.G. Holding B.V.)
Kan enquêtebevoegdheid ontleend worden aan deelgenootschap in een nalatenschap waarvan certifi caten van aandelen deel uitmaken (economisch certifi caathouder)? Mag een beschikking tot toewijzing van een enquêteverzoek uitvoerbaar bij voorraad verklaard worden? (M.J. Kroeze)
- Jaarrekeningenrecht
Rb. Haarlem 16 november 2005, nr. HA ZA 04-1712, JOR 2006/27, hoger beroep Hof Amsterdam 6 september 2007, nr. 425/06, n.g.; Rb. Haarlem 28 juli 2010, nr. HA ZA 06-418, LJN BN2783; Rb. Haarlem 28 juli 2010, LJN BN2787, JOR 2010/264 403-aansprakelijkheid en de wettelijke bevoorrechte vordering uit Sociaal Plan (art. 3:288 BW) (H. Beckman)
Hof Amsterdam (OK) 30 september 2010, nr. 200.032.715, RO 2011/4, JOR 2010/336 Vergeten intrekking 403-verklaring voor een vennootschap die door overdracht groepsmaatschappij is geworden van de kopende maatschappij met dochter die nadien vorderingen op die vennootschap heeft verkregen (H. Beckman)
Rb. Utrecht 10 november 2010, LJN BO3661 Vergeten intrekking 403-verklaring voor een vennootschap die door overdracht groepsmaatschappij van de kopende maatschappij is geworden waarbij op de dag van de overdracht de kopende partij een lening van een aandeelhouder van de kopende partij verkrijgt (H. Beckman)
- Financieel recht
HR 17 september 2010, nr. 08/03898, LJN BM7678, RF 2010/93, RvdW 2010, 1050, JOR 2010/312 Aansprakelijkheid bancaire toezichthouder Nederlandse Antillen (A.J. Haasjes)
- Europees recht
HvJ EU 14 september 2010, zaak C-550/07P (Akzo Nobel Chemicals en Akros Chemicals/Europese Commissie) Advocaten in dienstbetrekking kunnen tegenover de Europese Commissie geen beroep doen op het beginsel van bescherming van de vertrouwelijkheid van correspondentie (legal professional privilege) (B.J. Drijber)

Ontwikkelingen in het buitenland

Scheme of arrangement: a viable European rescue strategy? (Bob Wessels)

[...]  

Afl. 16, 10 december 2010  

Column

‘De geestelijk werkloze op de arbeidsmarkt’ (Ferdinand Grapperhaus)

Artikelen

Mw. mr. G.M. ter Huurne / Totstandkoming van vennootschapsrecht in de EU
Mr. W.M. Schonewille LL.M. MiF / De financiering van collectieve acties

Actualiteiten

Het symposium ‘Europees ondernemingsrecht: grensoverschrijdend ondernemen na Cartesio’ (E.R. Roelofs)
Voornemens van wet- en regelgeving fi nanciële markten (C.M. Grundmann-van de Krol)

Rechtspraak

- Fiscaal ondernemingsrecht
HR 18 juni 2010, LJN BK3803, Fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Certificering en eis van volledige zeggenschap. Instructierecht (Harold Koster)

[...]  

Afl. 15, 15 november 2010  

Column

Parlementair prutswerk

Artikelen

Prof. mr. W.J.M. van Veen / Statutaire eisen en -verbintenissen: één pot nat?
Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol /  Een nieuw Europees toezichtkader

Actualiteiten

Juridische fusie ABN AMRO en Fortis (Harold Koster)
Consultatie beleidsregel deskundigheid en wetsvoorstel deskundigheidstoetsing commissarissen naar een versterking van corporate governance binnen financiële ondernemingen (C.A. Doets)

[...]

Afl. 14, 25 oktober 2010

Column

Loyaal aan het eigen belang

Artikelen

Mr. M.A. Broeders / Zwarte zwanen bestaan – Het faillissement van Lehman Brothers

Actualiteiten

Vaarwel onderscheid operationele/financiële leasing?

Rechtspraak

Jaarrekeningenrecht – HR 16 april 2010, met conclusie A-G Timmerman, LJN BL5416 (RO 2010, 46, JOR 2010/180)
Jacht & Berg; voorzichtigheidsbeginsel, moment van opmaken/vaststellen jaarrekening en onvolwaardige vorderingen

Ontwikkelingen in het buitenland

Wettelijke beperking van bestuurdersaansprakelijkheid bij verenigingen en stichtingen?

[...]

Afl. 13, 1 oktober 2010

Column

Symboolwetgeving tegen foute stichtingen

Artikelen

Prof.mr. P.J. Dortmond / Rechten van stemrechtloze aandelen in de invoeringswet flexibilisering BV-recht
Drs. R. Abma / Kroniek van het seizoen van jaarlijkse algemene vergaderingen 2010
Mr. M.A. Verbrugh / Verslag van het Van der Heijden-congres ‘Geschillen in de vennootschap’

Actualiteiten

Specialisatie loont
De stuurlui van de AFM: alleen zij weten hoe te controleren?
Consultatiedocument voorstel van Wet op het accountantsberoep
Het spreekrecht van de ondernemingsraad van de naamloze vennootschap bij belangrijke besluiten
Geïntegreerde duurzame verslaggeving
Herziening van het toezicht op de financiële sector in het Verenigd Koninkrijk; afschaffing van het concentratiemodel

Rechtspraak

Ondernemingsrecht
- HR 25 juni 2010, conclusie A-G Timmerman, LJN BM2332, RO 2010, 56, NJ 2010, 373, JOR 2010/227 Inzake bestuurdersaansprakelijkheid en reikwijdte decharge
Europees Recht
- HvJ EU 8 juli 2010, nr. C-171/08, RO 2010, 65 (Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Portugese Republiek)
- Gouden aandelen van de Portugese Staat in Portugal Telecom SGPS SA zijn in strijd met art. 56 EG (art. 62 VWEU)

Ontwikkelingen in het buitenland

U.S. Supreme Court beperkt extraterritorialiteit van de federale effectenwetgeving

[...]

Afl. 12, 16 september 2010  

Column

Speak softly and carry a big stick

Artikelen

Prof. mr. D.R. Doorenbos / Controle op (misbruik van) rechtspersonen
Mr. R.J. Theissen / Toezicht onderzocht – Het rapport commissie Scheltema

Actualiteiten

Consultatiedocument openbaarmaking jaarrekening van stichtingen: kanttekeningen en opmerkingen
OPTA moet boetebesluiten anonimiseren – Over gebruik en misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur
Het nieuwe fiananciële toezichtrecht voor de BES-eilanden in vogelvlucht
Weer een consultatie over een herziening van de Richtlijn marktmisbruik
Consultatie(s) wijziging biedingsregels

Rechtspraak

Enquêterecht
HR 9 juli 2010, nr. 09/04465 en 09/04512, LJN BM0976 (RO 2010, 55 en RF 2010, 77)
ASMI. Verantwoordelijkheden bestuur en RvC. Rechtskarakter CG Code. Recht van aandeelhouders op informatie. Rol van stichting continuïteit. Enquêteverzoek, als daartoe in de procedure voldoende grond bestaat, ook ten aanzien van feiten na indiening van verzoek

[...]

Afl. 10/11, augustus 2010

Column

Steef M. Bartman / ‘- en daarmee formeel ook Fortis’: een IED onder de Fortis-enquête?

Artikelen

J.N. Schutte-Veenstra / Grensoverschrijdende fusie: rechtsvormen, voorwaarden en toepasselijk recht
Mr. H. Koster / Juridische afsplitsing ABN AMRO

Actualiteiten

Discussie over commissarissen en belang van chairman
Beleggingsinstellingen: ‘uitdagende’ en andere regelgeving op komst
Uitspraak Hof Beroep Brussel d.d. 12 december 2008 inzake Fortis sneuvelt in cassatie

Rechtspraak

- Vennootschapsrecht - Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 27 mei 2010, LJN BM5928, De leveraged buy-out van PCM Uitgevers: wanbeleid

Ontwikkelingen in het buitenland

Het Duitse ‘VorstAG’: een voorbeeld voor de Nederlandse wetgever of niet?

[...]

Afl. 9, juni 2010

Column

De VEB en haar bescherming

Artikelen

Mr. J.B.S. Hijink / Grensoverschrijdende verplaatsingen van vennootschappen na Cartesio: enige juridische, fiscale en beleidsmatige overpeinzingen
Mr. drs. C.M.H.M. Kneepkens / Civielrechtelijke aansprakelijkheid van personen bij overtredingen van het mededingingsrecht


Actualiteiten

Aanpassen of ongedaan maken bonusbetalingen – pas op de plaats
Herziening Europese richtlijnen: stand van zaken

Rechtspraak

Ondernemingsrecht – Bestuurdersaansprakelijkheid, selectieve betaling en afbakening van vermogensschade
HR 26 maart 2010, NJ 2010, 189, RO 2010, 39 en JOR 2010/127, LJN BK9654 (Zandvliet/ING Bank)

[...]

Afl. 8, 2010

Column

Spreken is zilver, zwijgen is goud

Artikelen

Mr. drs. G.P. Oosterhoff / Kruiselingse vrijwaring van bestuurders
Mr. drs. H.K.O. Reimers AA CPA / Totstandkoming van toetsbare internationale controlestandaarden voor accountants

Actualiteiten

Omzetting van een openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid in een BV, en andersom
Onteigening van aandelen
De behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel ter implementatie van de EG-Richtlijn Aandeelhoudersrechten (31 746)

Rechtspraak

- Vennootschapsrecht - Inbreng van economische eigendom in een personenvennootschap
HR 9 april 2010, LJN BL1127, RO 2010, 47, RvdW 2010, 505

[...]

 Afl. 7, 2010

Themanummer: ‘Beleggingsondernemingen’

Column

Drie fundamentele vragen voor de Europese Commissie

Artikelen

Prof. mr. R.H. Maatman en mevr. mr. S. Azahaf / Financieel toezicht en schadelijk gedrag
Prof. Michel Tison / De civielrechtelijke dimensie van MiFID in rechtsvergelijkend perspectief
Prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers / Corporate governance 2.0 voor banken en beursondernemingen: meer aandacht voor cultuur en gedrag
Mr. B. Bierens / Wat moet er gebeuren en wat kost het? Twee praktische vragen over de uitleg en toepassing van de MiFID-wetgeving naar aanleiding van het Handboek Beleggingsondernemingen

Actualiteiten

Jaarverslag 2009 van de AFM

Rechtspraak

- Ondernemingsrecht - Op de rand van de afgrond groeien de mooiste bloemen
Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 31 december 2009, nr. 200.050.575 OK, LJN BL3680, RO 2010, 24, ARO 2010, 6, JOR 2010/60 (Inter Access Groep)
- Effectenrecht - Gebruik van voorwetenschap
HvJ EG 23 december 2009, nr. C-45/08, RF 2010, 33, prejudiciële beslissing in de procedure van Spector Photo Group NV en Chris van Raemdonck tegen Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA)

[...]

Afl. 6, 2010

Column

Ja, wij willen!

Artikelen

Prof. mr. Bastiaan F. Assink / De Januskop van het ondernemingsrecht - Over faciliëring en regulering van ondernemerschap
Prof. dr. I.J.J. (Irene) Burgers / Structurering van bedrijven en recente ontwikkelingen in het internationaal belastingrecht

Actualiteiten

De bestuurder van beursvennootschap: niet langer werknemer
Het rapport van de Commissie Streppel over de monitoring van de Corporate Governance Code
Nieuwe AFM-interpretaties inzake openbare biedingen

Rechtspraak

- Ondernemingsrecht
HR 19 februari 2010, nr. 08/02289, RO 2010, 31, LJN BK5989 (Wolting/Dr. A. Fuldauerstichting)
Een bestuurder van een stichting die door de rechtbank ex art. 2:298 lid 2 BW bij wijze van voorlopige voorziening tijdelijk met het bestuur is belast, heeft in beginsel alle bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten aan een bestuurder van die stichting toekomen. Een tijdelijk bestuurder kan besluiten nemen met onomkeerbare gevolgen, tenzij zijn bevoegdheid door de rechter in dat opzicht is beperkt
- Jaarrekeningenrecht
Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 5 augustus 2009, nr. 2001.016.634, RF 2010, 3, LJN BJ4684; JOR 2009/255 (Stichting BPVH/Aegon)
Optas-zaak: jaarrekeningprocedure inzake verzoek tot herinrichting van de jaarrekening vanwege beklemd vermogen

Ontwikkelingen in het buitenland

Acting in concert-primeur in België

[...]

Afl. 5, 2010 

Column

Vragen omtrent deskundigheid, geheimhouding en samenspel tussen toezichthouders

Artikelen

Mr. G.J.C. Rensen / De juridische inrichting van de maatschappelijke onderneming
Mr. J.H.L. Beckers / ‘Disaggregation’ inzake meldingsplicht en verplicht bod
Mr. B.J.A. Zebregs / Wetsvoorstel Systeemtoezicht afwikkelondernemingen

Actualiteiten

Toegang tot de algemene vergadering en besluiten buiten vergadering
Een Claimcode voor stichtingen die collectieve acties initiëren?
Jaarrekening en micro-ondernemingen

[...]

Afl. 4, 2010

Column

Peter van Dortmond / Zwalkende beschermingswallen

Artikelen

Mr. E.P.M. Joosen / Prudentieel toezicht op internationale banken
Mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok / Schuldsanering in de vennootschapsbelasting

Actualiteiten

Vooroplopen in de internationale discussie: de Code Banken na Pittsburgh
Het ‘wildwest’-bordje

Ontwikkelingen in het buitenland

Het Belgische antwoord op de Engelse limited: de Starter-bvba

[...]

Afl. 3, 2010

Column

L. Timmerman/Hollandse kost

Artikelen

Mr. P.C.S. van der Bijl / De coöperatie als houdstermaatschappij; houdstercoöperatie en concerncoöperatie
Mr. dr. G.K. Fibbe / Enkele fiscaal- en civielrechtelijke aspecten van hybride entiteiten

Actualiteiten

De pijn van de ‘gereglementeerde markt’; gedeelde smart is geen halve smart maar dubbele smart
Reactie vanuit historisch perspectief: waar ligt een ‘gereglementeerde markt’?
Herziening Successiewet: een opmerkelijke bepaling

Rechtspraak

- Ondernemingsrecht
HR 9 oktober 2009, LJN BI7129; LJN BI7141.
De tegenstrijdigbelangarresten van de HR van 9 oktober 2009 (RO 2009, 76 en RO 2009, 77 JOR 2009/285 en JOR 2009/286; NJ 2009, 595 en NJ 2009, 596)
- Enquêterecht
HR 20 november 2009, RO 2010, 8, LJN BJ7322 (KPNQwest IV)
De art. 2:352 BW-procedure is een verzoekschriftprocedure waarop art. 261 Rv e.v. in beginsel van toepassing zijn. Gezien de aard van de procedure hoeft het verzoek echter niet, zoals art. 278 lid 3 Rv voorschrijft, door een advocaat te worden ingediend. Het verzoek kan ingevolge art. 279 Rv aanstonds worden toegewezen. De rechtspersoon en andere belanghebbenden moeten alleen onder bijzondere omstandigheden worden opgeroepen

Ontwikkelingen in het buitenland

Corporate governance-verklaring

[...]

Afl. 2, 2010

Column

Alexander Schild / Rawls en de bonus

Artikelen

Prof. mr. S.M. Bartman en mr. M. Holtzer / Enquêterecht voorzichtig onder het mes
Mr. V.P.G. de Serière / Mogelijkheden tot ingrijpen door De Nederlandsche Bank N.V. bij kredietinstellingen in de pre-insolventiefase
Mr. M.C. Schouten / Toenemende transparantieverplichtingen voor aandeelhouders

Actualiteiten

Fourth Symposium of the European Company and Financial Law Review
Richtlijn 2009/109/EG tot wijziging van de Tweede, Derde, Zesde en Tiende richtlijn en het Wetsvoorstel 32 038
Gewijzigd acting in concertbeleid AFM (art. 5:45 lid 5 Wft)
Wijziging Circulaire 1834 van Euroclear Nederland - De consignatiekasprocedure

Rechtspraak

Effectenrecht
HR 27 november 2009, RF 2010, 13 en RO 2010, 7, LJN BH2162 (Vereniging van Effectenbezitters en Stichting VEB-Actie WOL v. World Online International N.V., ABN AMRO Bank N.V. en Goldman Sachs International)
Uitgevende instelling en begeleidende banken hebben onrechtmatig gehandeld door na te laten de onjuiste indruk die door de bestuursvoorzitter was gewekt te corrigeren

[...]

Afl. 1, 2010  

Themanummer:
Ondernemingsrecht en Arbitrage

Column

Ferdinand Grapperhaus / Arbitrage in het Ondernemingsrecht

Artikelen

Mr. G.J. Meijer / Arbitrage in het ondernemingsrecht; inleiding en enkele aanvullende beschouwingen
Mr. H.M. de Mol van Otterloo / Arbitrabiliteit van vennootschapsrechtelijke geschillen; het Groenselect-arrest
Mr. J.M. Blanco Fernández / Statutaire arbitrageclausules
Mw. mr. P.E. Ernste / Bindend advies in het ondernemingsrecht
Prof. mr. A.I.M. van Mierlo en mr. M. van de Hel-Koedoot / Faillissement en arbitrage
Mr. B.J. Drijber / Het Europees mededingingsrecht en arbitrageprocedures
Mr. Jacomijn J. van Haersolte-van Hof / Investeringsarbitrage: wie, wat, waar en waarom?

Actualiteiten

- De aangenomen amendementen bij de wetsvoorstellen bestuur en toezicht, flexibilisering bv-recht, spreekrecht OR, uitvoeringswet aandeelhoudersrichtlijn en invoeringswet titel 7.13 BW
- De aansprakelijkheid van de onderzoeker in het conceptwetsvoorstel tot herziening van het enquêterecht
- Codificatie eerste en twaalfde EEG-Richtlijn

[...]