Machiavelli in de boardroom

Toen Henry Kissinger in 1972 in een geruchtmakend interview in The New Republic met veel verve zijn rol als Secretary of State en als vertrouwensman van de toenmalige president Richard Nixon beschreef, maakte de interviewer, Oriana Fallaci, de volgende kanttekening. Wanneer men u zo beluistert, zei zij, vraagt men zich eerder af in hoeverre Machiavelli u heeft beïnvloed dan in hoeverre u de President van de Verenigde Staten heeft beïnvloed. Kissinger toonde zich onaangenaam verrast door deze opmerking en deed er vervolgens werkelijk alles aan om iedere suggestie weg te nemen dat zijn politiek ook maar iets met Machiavelli te maken zou hebben. Of hij machiavellist was? “Welnee, helemaal niet.” Of hij dan toch niet tot op zekere hoogte door Machiavelli was beïnvloed? “Geenszins”, aldus Kissinger.

Wat is de reden dat politici en bestuurders (en zeker niet alleen Kissinger) zich verre houden van Niccolò Machiavelli (1469-1527)? Een denker en filosoof die opklom tot tweede kanselier van de Florentijnse Republiek om vervolgens door de nieuwe machthebbers, de familie De Medici, verstoten te worden en die zijn laatste levensdagen in betrekkelijke armoede op het Toscaanse platteland moest slijten. De bedenkelijke reputatie die Machiavelli tot op de dag van vandaag heeft hangt nauw samen met de beschouwingen over menselijk gedrag, machtsuitoefening en staatsmanschap zoals Machiavelli die na zijn verbanning uit Florence onder meer in Il Principe (De vorst) (1513) uiteenzette. Zo schrijft hij:

“Over mensen in het algemeen kan zoveel gezegd worden dat ze ondankbaar, wispelturig en huichelachtig, bij ieder gevaar van angst vervuld en op winst belust zijn (...). De banden van de liefde worden beschouwd als banden van verplichting en aangezien mensen slecht zijn, worden deze bij iedere gelegenheid die voordelen biedt, doorgesneden” (De vorst, hoofdstuk 17).

Machiavelli maakt een onderscheid tussen politiek en ethiek. Politiek heeft niets met ethiek te maken. Als je ethiek wilt bedrijven, moet je niet in de politiek gaan, aldus Machiavelli. Politiek moet in zijn visie niet vermengd worden met ethiek, moraal of goede bedoelingen. In de politiek bestaat niet zoiets als een goede bedoeling. Daarmee is tegelijk de tegenstelling tussen goed en kwaad verdwenen. Politiek is autonoom. Goed en kwaad zijn niet meer dan middelen om politiek te bedrijven, waarvan de inzet wordt bepaald door overwegingen van doelmatigheid. Een staatsman behoeft volgens Machiavelli zijn optreden dan ook niet te rechtvaardigen door te stellen dat het nagestreefde (goede) doel de middelen heiligt. Een staatsman heeft immers geen goed doel voor ogen, zodat er evenmin ruimte overblijft voor het kwade. Er is dus niets meer dat kan heiligen en ook niets meer dat geheiligd kan worden. Machiavelli's denken gaat in de kern over het verwerven en het behouden van macht. Niet over de vraag waar macht voor gebruikt zou moeten worden. Of een staatsman in persoonlijk opzicht gelukkig dan wel diep ongelukkig wordt van de positie die hij bekleedt en van de besluiten die hij neemt, interesseert Machiavelli evenmin. Het gaat om het succes van de staatsman en niet om de mens daarachter. Uiteindelijk gaat het om het bestaan en het voortbestaan van de staat zelf: de raison d’état. De vraag naar het waarom van het bestaan van de staat beantwoordt Machiavelli niet. (Zie hierover: Quentin Skinner, Machiavelli, A Very Short Introduction, Oxford University Press, 1981 en Jan Linhardt, Machiavelli, een biografie, Rotterdam: Ad. Donker, 2007.) Machiavelli heeft ons zo op het eerste gezicht weinig te bieden. Geen moreel kompas om op te varen en ook geen grote idealen om voor te strijden. Integendeel. Machiavelli schetst een wereld waarin de mens doorgaans slecht is en macht allesbepalend is. Maar tegelijkertijd schetst hij een scherp, meedogenloos maar niet in de laatste plaats eerlijk beeld van mensen en van de wereld waarin zij (moeten) leven, om van daaruit conclusies te trekken voor de kansen en mogelijkheden die de wereld de politicus of bestuurder biedt, al naargelang de heersende omstandigheden. Machiavelli plaatst ons nog steeds voor dilemma’s. Geen weldenkend mens zal willen beweren dat mensen over het algemeen slecht zijn en dat politieke of bestuurlijke beslissingen vrij zijn van morele of ethische overwegingen. Maar als men kijkt naar het resultaat van politieke of bestuurlijke beslissingen en ideaal en werkelijkheid ver uit elkaar blijken te liggen, dan wordt het opeens een stuk lastiger om Machiavelli ongelijk te geven.

En als wij nu eens het denkkader van Machiavelli en de dilemma’s waar hij ons voor stelt, verplaatsen naar de boardroom van een Nederlandse beursgenoteerde onderneming? Komen we dan tot min of meer dezelfde conclusies over ideaal en werkelijkheid? Bestuur en RvC hebben tot taak het vennootschappelijk belang te dienen. In deze context moeten zij de continuïteit van (het beleid van) de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming borgen. Bestuur en RvC moeten de bevordering van het bestendige succes van de onderneming tot richtsnoer van hun handelen nemen. Daarbij moeten zij oog hebben voor de belangen van alle stakeholders. Men kan daarmee zeker niet ontkennen dat de missie van bestuur en RvC een zekere morele en ethische lading heeft.

Maar laten wij onze blik nu eens van de theorie afwenden en op de werkelijkheid richten. Een vennootschap wordt geconfronteerd met een ongevraagd openbaar bod. De bieder heeft het voornemen de strategie van de vennootschap radicaal te wijzigen en substantiële bedrijfsactiviteiten af te stoten ten koste van werkgelegenheid, kennis en know-how. Bestuur en RvC wijzen het bod direct af. De aandeelhouders, tot voor kort nog voorstanders van de strategie van de vennootschap, steunen in groten getale het bod. Op initiatief van een recent toegetreden hedgefonds eisen zij dat bestuur en RvC een fusieprotocol met de bieder uitonderhandelen en dreigen zij met het ontslag van bestuur en RvC. Een dergelijke situatie is in Nederland inmiddels niet meer zo uitzonderlijk. Zij vormt doorgaans de opmaat tot een harde en soms bittere strijd om de macht over de vennootschap. Hoe moet onder dergelijke omstandigheden, waar het overleven van de onderneming vooropstaat, een verstandig bestuurder of commissaris geacht worden te handelen? Is het voorstelbaar dat bestuurders en commissarissen die in een dergelijke machtsstrijd verwikkeld zijn, zich nog laten leiden door de normen van redelijkheid en billijkheid, daar waar de aandeelhouders dat niet doen? Het handelen van bestuur en RvC zal er veeleer op gericht zijn om het voortbestaan van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming te verzekeren. In de bestaansgrond van de vennootschap zijn bestuur en RvC op dat moment minder geïnteresseerd. Het gaat nog uitsluitend om het behoud van de macht over de vennootschap. Een autonoom proces dat gestuurd wordt door doelmatigheid en dat losstaat van overwegingen van ideële of ethische aard. Zo zal er voor strategische beleidsoverwegingen, zoals het bevorderen van het bestendige succes van de onderneming, geen of nog maar weinig plaats zijn. Dat werpt zo zijn schaduw op de strategische missie die bestuur en RvC zich bij aanvang van hun mandaat gesteld hebben. Ook hier lijken ideaal en werkelijkheid ver uiteen te liggen.

Een troostrijke gedachte is misschien de boodschap die in het denken van Machiavelli besloten ligt. En die is dat de omstandigheden van het moment de politicus juist kansen en mogelijkheden bieden om gevaar, onheil of rampen af te wenden. Waar het om gaat is om die kansen op het juiste moment te grijpen en te benutten. Een zinvolle omgang met het wisselende lot noemde Machiavelli dat. Dat is niet anders voor bestuurders en commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen. Ook voor hen kan een zinvolle omgang met dat wisselende lot het verschil maken, niet in de laatste plaats in crisissituaties.

(Ondernemingsrecht 2018/20)

Guus Kemperink