Mr. Ch.E. Honée / Governance aspecten van het Executive Committee, en de vraag: waar staan zijn leden?
Het executive committee blijft zich verheugen in de belangstelling van de praktijk en in de literatuur. De exco heeft inmiddels een plek gekregen in de nieuwe Corporate Governance Code. Niet in de vorm van strikte voorschriften, maar met best practice bepalingen die vooral zijn gericht op transparantie over de rol, taak en samenstelling van de exco. De regeling in de Code vraagt aandacht voor de risico’s die het bestuursmodel van de exco met zich meebrengt voor effectieve governance en voor hoe checks and balances worden gewaarborgd. In de manier waarop dit meestal bij beursvennootschappen wordt vormgegeven, wordt de bestuurstaak bij de exco belegd. De vraag is hoe dat zich verdraagt met het exclusieve karakter van die taak. De exco is ook het instrument om de centrale leiding over een groep uit te oefenen, door belangrijke groepsdirecteuren of business unit leiders lid van de exco te maken. De positie van de niet-statutaire exco leden lijkt op die van pares van de statutaire leden, maar de CEO bekleedt toch veelal de rol van primus. Doorgaans vindt binnen de exco besluitvorming plaats op basis van consensus, maar onduidelijk is hoe dit zich verhoudt tot het collegialiteitsbeginsel. Doordat exco reglementen veelal voorzien in een taakverdeling van verschillende aspecten van bestuur, met toedeling aan zowel statutaire als niet-statutaire leden van de exco, ontstaat wat betreft het collegiaal toezicht een hybride situatie. De Code vergt dat de raad van commissarissen specifiek aandacht heeft voor de dynamiek en de verhouding tussen bestuur en exco. Ook bepaalt de raad van commissarissen zelf hoe zijn omgang met de exco is. In exco reglementen zou ruimhartiger invulling kunnen worden gegeven aan de interactie tussen de exco en raad van commissarissen dan thans (in veel reglementen) het geval is. Deze zou op een meer geïnstitutionaliseerde basis moeten plaatsvinden. Wanneer de bestuurstaak aan de exco wordt opgedragen via een reglement dat zijn grondslag vindt in de statuten, verrichten ook niet-statutaire exco leden bestuurshandelingen in de zin van artikel 2:151/2:261 BW waarmee zij wat betreft hun rechten en verplichtingen jegens vennootschap en derden, als bestuurders worden aangemerkt.
(Ondernemingsrecht 2018/21)
(Charles Honée is advocaat te Amsterdam.)

Mr. B.M. Katan / Kennis van de bestuurder = kennis van de rechtspersoon. Toch?
In jurisprudentie en literatuur wordt er soms klakkeloos van uitgegaan dat de kennis van een bestuurder geldt als kennis van de rechtspersoon. Meestal is dat ook zo. Maar vele uitzonderingen zijn denkbaar.
Dit artikel geeft ten eerste een verklaring voor de vanzelfsprekende toerekening van kennis van de kennis van de bestuurder aan de rechtspersoon. Die is gelegen in vier kenmerken: vertegenwoordigingsbevoegdheid, informatiepositie, instructie- en uitvoeringsmacht en verantwoordelijkheid voor het belang van de rechtspersoon. Per kenmerk licht ik toe wat het inhoudt en in welke situaties het maakt dat de rechtspersoon het risico draagt dat een bestuurder zijn kennis niet gebruikt.
Daarna behandel ik de uitzonderingen in drie categorieën. De eerste categorie is het zogenoemde standaardgeval, waarin de bestuurder zelf betrokken is bij de rechtsverhouding tussen de rechtspersoon en de wederpartij waarvoor zijn kennis relevant is. Dan is er weinig ruimte om af te wijken van de regel. Maar informatie kan soms zodanig specialistisch zijn, dat van de bestuurder niet kan worden verwacht dat hij die doorgrondt en toepast.
De tweede categorie bestaat uit gevallen waarin informatie weliswaar aanwezig is bij een bestuurder, maar niet bij een andere functionaris binnen de organisatie die naar aanleiding daarvan maatregelen had moeten nemen (kennisversplintering). Dan is er meer ruimte om alle omstandigheden van het geval te wegen, zoals: onbewustheid van de relevantie van de informatie, onmogelijkheid om die door te geven, Chinese walls, bescherming van persoonsgegevens en geheimhoudingsplichten.
Tot slot kan de bestuurder kennis opdoen in een andere hoedanigheid: in privé, als functionaris van een andere organisatie of als wederpartij van de rechtspersoon. In dergelijke situaties is toerekening soms verre van vanzelfsprekend.
(Ondernemingsrecht 2018/22)
(Branda Katan is advocaat te Amsterdam. Dit artikel is een bewerking van delen van de hoofdstukken 8 tot en met 11 van mijn dissertatie: B.M. Katan, Toerekening van kennis aan rechtspersonen (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2017, serie Onderneming & Recht deel 98 (hierna: Katan 2017).)

Mr. G.P. Roth / Bezwaar maken bij de AFM en DNB
Conform de hoofdregel van ons bestuursprocesrecht geldt dat belanghebbenden die besluiten van DNB en de AFM willen aanvechten bij de rechtbank gehouden zijn om eerst bezwaar te maken bij deze toezichthouders zelf. De auteur onderzoekt en bespreekt op kritische wijze het nut dat de bezwaarprocedure heeft bij, specifiek, genoemde toezichthouders aan de hand van de functies die in het algemeen worden toegekend aan deze imperatieve voorprocedure. Toegelicht wordt welke functionarissen van DNB en de AFM (mogen) beslissen op bezwaar en op welke wijze door deze toezichthouders invulling is gegeven aan de hoorplicht. Tevens wordt ingegaan op de mate waarin daarbij is voorzien in onafhankelijke externe betrokkenheid en de discussie die recentelijk is gevoerd in, onder meer, het parlement over het nut van een externe voorzitter van de hoorcommissie. Voorts wordt, ook uit een praktische invalshoek, aandacht besteed aan enkele overige karakteristieken van bezwaarprocedures bij DNB en de AFM, waarbij thema’s als openbaarheid en functiescheiding de revue passeren. Aan de hand van uit bijvoorbeeld de jaarverslagen van de AFM en het rapport van de Commissie Ottow kenbare cijfers wordt vervolgens toegelicht dat genoemde toezichthouders de bezwaren van appellanten maar zelden blijken te honoreren – zeker niet in zaken die “er toe doen” – en waarom dat vaak ook niet anders kan worden verwacht van DNB en de AFM. Geconcludeerd wordt dat bezwaarprocedures bij deze toezichthouder weinig nuttige effecten kennen, met name niet voor appellanten, maar dat het toch niet in de rede ligt dat deze procedure op korte termijn zal worden afgeschaft. De auteur rond daarom af met het voorstel om de bezwaarprocedure facultatief te maken en doet daarnaast suggesties om deze beter te laten functioneren zodat bezwaarmakers – ook indien zij ongelijk krijgen – zich toch (enigszins) recht voelen gedaan.
(Ondernemingsrecht 2018/23)
(Guido Roth is advocaat te Amsterdam en voorzitter van de Stichting Waakzaamheid financieel toezicht (“Stichting Wft”). Uit oogpunt van transparantie en verantwoording: dit artikel steunt op literatuur- en jurisprudentie-onderzoek alsook op door de auteur in de praktijk opgedane ervaring met bezwaarprocedures bij DNB en de AFM, eerst als functionaris van de AFM (1991-1998), later als gemachtigde van appellanten en als voorzitter van de Stichting Wft.)